POJEDYNKI W MIASTACHwyniki PKW
Wyniki procentowe
 • 1.
  PiS
  Prawo i Sprawiedliwość
  34.27%
 • 2.
  KO
  Koalicja Obywatelska
  30.59%
 • 3.
  Trzecia Droga
  Trzecia Droga
  14.25%
 • 4.
  Inne
  7.34%
 • 5.
  Konfederacja
  Konfederacja
  7.23%
 • 6.
  Lewica
  Lewica
  6.32%
Pojedynki w miastach
KRAKÓW
KRAKÓW
WROCŁAW
RZESZÓW
KIELCE
TORUŃ
OLSZTYN
POZNAŃ
GORZÓW WLKP.
II tura wyborów
A. MiszalskiZwycięzca51.04%Aleksander MiszalskiKO
Ł. Gibała48.96%Łukasz GibałaKWW ŁUKASZA GIBAŁY - KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW
Zwycięzcy w województwach
Najedź kursorem na mapę, aby sprawdzić szczegóły
 • Koalicja Obywatelska
 • Prawo i Sprawiedliwość

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe w Polsce odbywają się co 5 lat. W ich trakcie wyborcy decydują o składach organów samorządu terytorialnego: rad gmin, rad miast na prawach powiatu, rad powiatów oraz sejmików województw. W całym kraju odbywa się również głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a w Warszawie ponadto wybierani są członkowie rad dzielnic. Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Wybory samorządowe - najczęściej zadawane pytania
1

Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024 w Polsce?

7 kwietnia 2024 roku to dzień pierwszej tury wyborów samorządowych, natomiast 21 kwietnia 2024 – drugiej tury. Zgodnie z Kodeksem wyborczym zarządzenie terminu wyborów samorządowych leży w gestii Prezesa Rady Ministrów (premiera). Przy czym wybory samorządowe powinny być zarządzone nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji jednostek samorządu terytorialnego. Muszą odbywać się w dzień wolny od pracy, który przypada nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.
2

Co ile lat odbywają się wybory samorządowe?

Od 2018 roku zdecydowano o wydłużeniu z 4 do 5 lat kadencji radnych gminy, powiatu, sejmików wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiany wprowadzono zgodnie z Kodeksem wyborczym i z nowymi przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, które wprowadzono na mocy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w 2018 roku. Dodatkowo, na mocy ustaw z 2022 roku wydłużono kadencję samorządową do 30 kwietnia 2024 roku, z uwagi na nałożenie się na siebie terminów wyborów parlamentarnych i samorządowych. W związku z tym, że wybory parlamentarne i samorządowe 2023 odbywałyby się w podobnych, jeśli nie takich samych terminach, a z powodów technicznych i politycznych trudno byłoby je zorganizować, posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Z tego względu głosowanie przeniesiono na 7 kwietnia 2024 roku
3

Kto wyznacza termin wyborów samorządowych?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, termin wyborów samorządowych zarządza i wyznacza Prezes Rady Ministrów. Przepisy regulują również termin, w którym głosownie powinno się odbyć. Jak informuje 371 par.1 KW, "wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad". Decyzją Premiera, pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się 7 kwietnia.
4

Jak odbywają się wybory samorządowe?

Zgodnie z art. 413 Kodeksu wyborczego wybory do rad gmin, pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, przeprowadzają gminne oraz obwodowe komisje wyborcze. Wybory do sejmików województw, również pod nadzorem PKW i komisarzy wyborczych, przeprowadzają wojewódzkie, powiatowe i obwodowe komisje wyborcze. Wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast organizuje PKW i komisarze wyborczy, a przeprowadzają je komisje powołane do przeprowadzenia wyborów rad gmin. Kodeks wyborczy wskazuje w art. 369, że wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
5

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych 2024?

W wyborach samorządowych wyborcy decydują, kto wejdzie w skład rad: gmin, miast na prawach powiatu, powiatów, sejmików wojewódzkich, stołecznego miasta Warszawa. Podczas wyborów wyłonieni zostają także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W wyborach samorządowych można kandydować tylko do jednego organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego, czyli do rady gmin, albo do rady powiatu, albo do sejmiku wojewódzkiego.
6

Lista kandydatów na prezydentów miast

W czasie wyborów samorządowych na urząd wybrani zostaną członkowie organów samorządu terytorialnego, a także jednoosobowi przedstawiciele organów wykonawczych gmin - wójtowie i burmistrzowie a w miastach o liczebności powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w miastach na prawach powiatu - prezydenci miast. Tych od 2002 roku wybiera się w 107 miejscowościach. Kandydatem na prezydenta miasta może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo oraz prawo wybierania, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Prawo do zgłoszenia kandydata na prezydenta miasta przysługuje komitetom wyborczym. Listę osób, ubiegających się o stanowisko prowadzi natomiast Państwowa Komisja Wyborcza.
7

Lista kandydatów do sejmików wojewódzkich

Sejmik województwa jest organem stanowiącym oraz kontrolnym województwa. W jego skład wchodzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich na pięcioletnie kadencje. Radnym sejmiku województwa może zostać osoba, która ma prawo wybierania, jest obywatelem polskim oraz najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Prawo do zgłaszania kandydatów na radnych sejmików województwa przysługuje komitetom wyborczym. Listę osób, ubiegających się o mandaty prowadzi natomiast Państwowa Komisja Wyborcza.
8

Kto może kandydować w wyborach samorządowych?

W wyborach samorządowych o urząd wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: Posiadają polskie obywatelstwo, mają czynne prawo wyborcze, najpóźniej w dniu głosowania kończą 25. rok życia. Osoby te nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandydują. Jednakże istnieje ograniczenie zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, które mówi, że osoba, która dwukrotnie sprawowała urząd burmistrza, wójta lub prezydenta miasta w danej gminie, nie ma prawa wybieralności na ten sam urząd po raz kolejny w tej samej gminie. Na urząd radnych gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz sejmików województwa mogą startować osoby, które spełniają następujące kryteria: Posiadają prawo wybierania do danej rady, najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, na stałe zamieszkują na obszarze danej gminy, powiatu bądź województwa. Prawo do startu w wyborach na radnego na wszystkich szczeblach samorządowych przysługuje obywatelom Polski. Dodatkowo, w przypadku wyborów do rady gminy, również obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi oraz obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej gminy.
9

Kto może głosować w wyborach samorządowych 2024?

W wyborach samorządowych mogą głosować osoby spełniające następujące kryteria: W wyborach do rady gminy: Obywatele polscy, Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze tej samej gminy. W wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa: Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze odpowiednio tego powiatu lub województwa. W wyborach na wójta w danej gminie: Głosują osoby posiadające prawo wybierania do rady tej gminy, czyli zamieszkujące na jej obszarze.
10

Kto nie ma prawa głosowania w wyborach samorządowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyborach samorządowych 2024 w głosowaniu udziału nie będą mogły wziąć osoby pozbawione praw wyborczych, czyli osoby, którym prawo to zostało odebrane prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu. Głosu nie oddadzą także osoby ubezwłasnowolnione. Co ważne, w wyborach samorządowych w danej jednostce udział będą mogli wziąć wyłącznie wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze odpowiednio: danej gminy, powiatu oraz województwa. Oznacza to, że głosować w wyborach samorządowych nie będą mogły osoby przebywające za granicą oraz przebywające poza gminą właściwą dla swojego miejsca zamieszkania.
11

Jak sprawdzić swoje uprawnienia do głosowania w wyborach samorządowych?

To, czy dana osoba jest ujęta w spisie wyborczym gminy, można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców. To usługa dostępna w aplikacji mObywatel oraz w rządowym serwisie gov.pl, po zalogowaniu w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dane CRW - po złożeniu wniosku - można również sprawdzić osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Centralny Rejestr Wyborów, poza informacjami dotyczącymi przysługującego prawa wyborczego, zawiera również dane dotyczące okręgów wyborczych właściwych m.in. dla wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Prawo do oddania głosu w wyborach samorządowych będą miały wyłącznie osoby, posiadające prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że na kandydatów do rad powiatów, gmin oraz sejmików wojewódzkich, a także burmistrzów, wójtów i prezydentów miast będą mogli zagłosować wyłącznie wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw wyborczych i którzy na stałe zamieszkują na terenie danej gminy.
12

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych 2024?

Aby w wyborach samorządowych 2024 oddać ważny głos, należy postawić na karcie do głosowania znak „X” - dwie przecinające się linie - w kratce, jaka znajduje się po lewej stronie obok nazwiska wybranego kandydata. Głos zostanie uznany za nieważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi się znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie zagłosuje na żadnego nazwiska.
13

Czy można głosować w wyborach samorządowych poza miejscem zamieszkania?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, artykuł 28 § 1 określa, że wyborca ma prawo do zmiany miejsca głosowania w wyborach samorządowych, jednak musi to uczynić poprzez złożenie wniosku w okresie od 44. do 3. dnia przed datą wyborów. Ta możliwość nie ma zastosowania w przypadku wyborów do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta. W przypadku głosowania poza miejscem zameldowania, konieczne jest wpisanie się do rejestru wyborców w określonej gminie. Aby to zrobić, należy złożyć pisemny wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jednorazowo złożony wniosek przez wyborcę, który mieszka na stałe w innej gminie, niż ma meldunek, do gminy, w której chce głosować w wyborach samorządowych, zachowuje ważność w każdych kolejnych wyborach. To zmiana stałego obwodu głosowania.
14

Czy w wyborach samorządowych 2024 można głosować za granicą?

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 jest możliwe tylko na terenie kraju. Wyborcy, którzy w wyznaczonym dniu wyborów samorządowych 2024 przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą głosować na swoich kandydatów. W każdym przypadku głosują jedynie te osoby, które mają czynne prawo wyborcze, określone w Kodeksie wyborczym jako prawo wybierania.
15

Jak mogą głosować w wyborach samorządowych osoby niepełnosprawne?

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby, które najpóźniej w dniu wyborów samorządowych skończą 60. rok życia, mają ustawowo gwarantowane prawa, których celem jest umożliwienie i ułatwienie im wzięcia udziału w głosowaniu. Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, poza głosowaniem w lokalu, dostępnymi opcjami głosowania dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jest głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika. Ponadto osoby z niepełnosprawnością - po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby - mogą zagłosować za pomocą kart wyposażonych w nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a. Kodeks wyborczy informuje również o możliwości organizacji bezpłatnego transportu z i do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnością oraz seniorów, a także możliwości uzyskania informacji m.in. o dacie i godzinie głosowania, najbliższym lokalu wyborczym czy listach kandydatów. Część lokali wyborczych będzie również dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
16

Czy w wyborach samorządowych można głosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika?

Istnieje możliwość głosowania w wyborach samorządowych 2024 poza lokalem wyborczym – w trybie korespondencyjnym. Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić komisarzowi wyborczemu w terminie do 13 dnia przed dniem wyborów. Wyjątkiem są wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – oni mogą nawet do 5. dnia przed dniem wyborów zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego. W przypadku, gdy wyborca rozpoczął obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po terminie 5 dni przed dniem wyborów, może zgłosić najpóźniej do 2. dnia przed tym dniem zamiar głosowania korespondencyjnego. Kodeks wyborczy dopuszcza także możliwość głosowania przez pełnomocnika. Art. 55 § 2 stanowi, że pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, chyba że pełnomocnikiem jest osoba z bliskiej rodziny, np. wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
17

Kiedy II tura wyborów samorządowych 2024?

Termin II tury wyborów samorządowych w 2024 roku został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i przypada 21 kwietnia. Kodeks wyborczy nakazuje organizację ponownych wyborów, jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie uzyskał progu 50 proc. poparcia. II tura wyborów samorządowych powinna zgodnie z przepisami odbyć się czternastego dnia po pierwszym głosowaniu. Wyborcy, którzy korzystają w I turze wyborów samorządowych z trybu głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika, mogą korzystać z takich uprawnień także podczas II tury wyborów.
18

Jakie są godziny otwarcia lokali wyborczych?

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w kwietniu. Głosowanie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także członków rad gmin, rad powiatów, rad miast na prawach powiatu, rad sejmików województw oraz rad warszawskich dzielnic, odbędzie się w tysiącach lokali wyborczych, zlokalizowanych w całej Polsce. Zgodnie z przepisami, określonymi przez artykuł 39. par. 2 Kodeksu wyborczego, lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00. To również godziny głosowania. Jak wskazuje prawo, po godzinie 21:00 w wyborach zagłosować będą mogli wyłącznie Ci wyborcy, którzy przybili do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania. Warto pamiętać, że w przypadku wyborów samorządowych, głosowanie za granicą, a także na polskich statkach morskich nie odbywa się.
19

Kiedy obowiązuje cisza wyborcza?

Wybory do samorządu terytorialnego poprzedzi kampania wyborcza. Jej start nastąpił wraz z opublikowaniem rozporządzenia premiera dotyczącego zarządzenia głosowania. Kampania wyborcza zakończy się natomiast w momencie rozpoczęcia ciszy wyborczej. Ta - zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego - rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Oznacza to, że start ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi nastąpi o północy z 5 na 6 kwietnia. Koniec ciszy wyborczej wyznaczy natomiast zakończenie głosowania. Prawo, poza czasem obowiązywania ciszy wyborczej, reguluje również listę zakazów obowiązujących w czasie ciszy wyborczej. Zgodnie z przepisami na 24 godziny przed głosowaniem aż do jego zakończenia, zakazane jest agitowanie na rzecz kandydatów i list - tym również poprzez działalność prowadzoną w internecie, a także publikowanie wszelkich sondaży wyborczych i przedwyborczych oraz dotyczących zachowań wyborczych. Złamanie ciszy wyborczej, w zależności od kwalifikacji czynu, może skutkować grzywną w wysokości od 20 zł do 1 mln złotych.
20

Jak są weryfikowane i liczone głosy w wyborach samorządowych?

Podział głosów zależy od rodzaju wybieranego organu oraz wielkości gmin. Wybory na członków jednoosobowych organów wykonawczych gmin, są wyborami bezpośrednimi. Oznacza to, że burmistrzem, wójtem bądź prezydentem miasta zwyczajowo zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli tak się nie stanie, zarządzana jest II tura wyborów samorządowych, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów wyborców. W wyborach do rad stosowany jest podział w zależności od liczby mieszkańców. W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców mandat radnego otrzymuje kandydat, który zyskał najwięcej głosów w danym okręgu. W gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców mandaty radnych dzielone są między komitetami, które uzyskały co najmniej 5 procent ważnie oddanych głosów. Liczba miejsc, które poszczególne komitety wyborcze zdobyły w radzie, jest natomiast wyliczana na podstawie metody D'Hondta.