więcej

CBOS: mniej Polaków krytycznych wobec rządu ws. katastrofy smoleńskiej.

CBOS, wp.pl |  dodane 2012-06-25 (11:19) 2 lata 4 miesiące 27 dni 8 godzin i 26 minut temu
drukuj

Po drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej Centrum Badania Opinii Społecznej po raz kolejny zapytał Polaków o opinie na ten temat. W majowym sondażu zwrócono uwagę na to, kto jest skłonny akceptować hipotezę, że prezydencki samolot mógł się rozbić w wyniku zamachu. Z sondażu wynika, że zmalała liczba Polaków krytycznie wypowiadających się o rządzie ws. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. W porównaniu z badaniem z zeszłego roku takich osób jest o 5 proc. mniej.Czy to był zamach?

Teoria, że katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem nastąpiła w wyniku wybuchu, który miał miejsce tuż nad ziemią, choć sprzeczna z ustaleniami komisji rządowej powołanej do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, jest ciągle obecna w dyskursie publicznym. Takie wyjaśnienie wypracował parlamentarny zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej pod kierownictwem Antoniego Macierewicza i ta hipoteza jest nieustannie lansowana przez przewodniczącego oraz specjalistów powołanych przez ten zespół do roli ekspertów. Czy Polacy wierzą w to, że prezydent Lech Kaczyński zginął wskutek zamachu?

Większość badanych zapytanych o to, czy bierze pod uwagę możliwość, że prezydent Lech Kaczyński poniósł śmierć w wyniku zamachu, odpowiedziała przecząco. Prawie dwie trzecie (63 proc.) nie bierze pod uwagę teorii zamachu, w tym 38 proc. odrzuca to wyjaśnienie w sposób zdecydowany. W taką możliwość wierzy jedna czwarta Polaków (25 proc.), natomiast co ósmy (12 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

W teorię zamachu nieco częściej są skłonne wierzyć kobiety (28 proc.) niż mężczyźni (22 proc.). W grupach wiekowych najczęściej o takiej możliwości myślą najmłodsi respondenci – 38 proc. osób od 18 do 24 roku życia uważa, że prezydent Lech Kaczyński mógł ponieść śmierć w wyniku zamachu.

23 proc. Polaków: rząd zaniechał możliwości wyjaśnienia tej katastrofy

Zdaniem ponad połowy badanych (53 proc.) w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem polski rząd wiele zrobił, ale też dopuścił się wielu zaniedbań. Prawie jedna czwarta (23 proc.) jest jeszcze bardziej krytyczna i sądzi, że rząd tak naprawdę zaniechał możliwości wyjaśnienia tej katastrofy. Tylko 16 proc. ankietowanych ocenia, iż rząd zrobił w tej sprawie wszystko, co było możliwe. Wyrobionej opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. respondentów.

W porównaniu z ocenami z sierpnia ubiegłego roku nieco wzrósł krytycyzm wobec postępowania rządu w tej sprawie (wzrost wskazań o 6 punktów procentowych). Zarazem jednak oceny skrajne – z jednej strony całkowicie dyskredytujące działania rządu, a z drugiej w pełni akceptujące jego poczynania – praktycznie nie uległy zmianie. Najbardziej negatywnie o postawie rządu w tej sprawie Polacy wypowiadali się na początku ubiegłego roku, wówczas łącznie aż 81 proc. badanych wyrażało się o działaniach rządu mniej lub bardziej krytycznie, obecnie liczba głosów krytycznych wynosi 76 proc.

Sympatie polityczne a wyjaśnianie katastrofy

Opinie o dotychczasowych działaniach rządu w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu są w dużym stopniu uwarunkowane sympatiami politycznymi, jednak nie zmienia to ogólnego wydźwięku ocen. Nawet w elektoracie PO tylko jedna trzecia badanych (32 proc.) uważa, że rząd zrobił wszystko, by wyjaśnić przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem, natomiast ponad połowa (59 proc.) jest zdania, że rząd co prawda wiele zrobił, ale też wiele zaniedbał. Oczywiście oceny potencjalnych wyborców PiS są jeszcze bardziej krytyczne - zwolennicy tej partii w większości uważają, że rząd Donalda Tuska tak naprawdę zaniechał wszelkich możliwości rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy (56 proc.).

Czy rząd zaniechał wszelkich możliwości rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy? Tego zdania jest tylko 6 proc. sympatyków Ruchu Palikota, po 19 proc. elektoratu SLD oraz PSL. Uważa tak również 19 proc. Polaków niezdecydowanych politycznie oraz 23 proc. osób nie zamierzających głosować.

Rosja a katastrofa smoleńska

Długotrwałe niezabezpieczanie wraku samolotu (w taki sposób, by można go było później zbadać) i niezwrócenie go mimo zakończenia wyjaśniania katastrofy przez stronę rosyjską, a wcześniej brak kasety z nagraniami z wieży kontroli lotów – kluczowego dowodu, by można było wyjaśnić to, co się tam działo – oraz inne zachowania strony rosyjskiej w tej sprawie z pewnością przyczyniły się do tego, że większość Polaków (68 proc.) jest przekonana, iż Rosjanie ukrywają dowody, zacierają ślady błędów kontrolerów lotów i nieprawidłowości w pracy obsługi lotniska. Tylko jedna piąta badanych (20 proc.) uważa, że Rosjanie nie mataczą w tej sprawie.

W porównaniu z pomiarem ubiegłorocznym odsetek respondentów przekonanych o tym, że strona rosyjska ma w tej sprawie coś do ukrycia i stara się nie dopuścić do wyjaśnienia roli swoich obywateli w tej katastrofie, wzrósł o 8 punktów.

Wyborcy PiS najliczniej kwestionują dobrą wolę strony rosyjskiej – niemal wszyscy sympatycy tej partii (91 proc.) są zdania, że Rosjanie ukrywają dowody i zacierają ślady błędów kontrolerów lotu. Wśród zwolenników PO pogląd ten podziela ponad połowa (61 proc.), jednocześnie około jednej trzeciej (29 proc.) wierzy, że Rosjanie w tej sprawie zachowali wszelkie standardy i nie dopuszczali się ukrywania czy niszczenia dowodów. Relatywnie najrzadziej o złej woli strony rosyjskiej są przekonani wyborcy SLD, chociaż także wśród nich ponad połowa przychyla się do opinii krytycznej (58 proc.).

Wykształcenie, płeć, religia

O możliwości celowych działań niezidentyfikowanych sił, które doprowadziły do katastrofy prezydenckiego samolotu, częściej są przekonane osoby gorzej wykształcone i sytuowane, mieszkające na wsi i w małych ośrodkach miejskich. Spośród zmiennych socjodemograficznych opinie na ten temat najsilniej różnicują deklarowane dochody per capita – prawie połowa respondentów o miesięcznych dochodach do 500 zł na osobę w rodzinie jest skłonna zaakceptować teorię zamachu, ale tyle samo ją odrzuca.

Uczestnictwo w praktykach religijnych także wyraźnie wpływa na stosunek do hipotezy zamachu, czyli de facto świadczy o negatywnej ocenie wiarygodności ustaleń wypracowanych przez komisję Millera. Wśród osób biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu prawie tyle samo uważa, że prezydent Lech Kaczyński mógł ponieść śmierć w wyniku zamachu, co odrzuca tę hipotezę. Im rzadziej deklarowane praktyki religijne, tym częstsza jest akceptacja ustaleń oficjalnych.

Wiara w możliwość zamachu i krytyczny stosunek do oficjalnych ustaleń komisji Millera są związane także z deklarowanymi poglądami politycznymi. Osoby utożsamiające się z lewicą w największym stopniu odrzucają teorię spiskową – tylko 14 proc. bierze taką możliwość pod uwagę, ponad cztery piąte zaś (81 proc.) uważa, że przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem były inne. Z kolei około jednej trzeciej respondentów identyfikujących się z prawicą (29 proc.) bierze pod uwagę możliwość, że prezydencki samolot rozbił się wskutek zamachu, większość (59 proc.) jednak tę hipotezę odrzuca.

Wpływ poglądów politycznych na akceptację hipotezy o zamachu jest jednak najbardziej widoczny, gdy weźmiemy pod uwagę opinie elektoratów poszczególnych ugrupowań. Jedyną partią, której zwolennicy w większości zgadzają się z tezą, że prezydent Lech Kaczyński oraz towarzyszące mu osoby mogły ponieść śmierć wskutek spisku, jest PiS. Sympatycy pozostałych ugrupowań, a także wyborcy niezdecydowani oraz niezamierzający głosować w ewentualnych wyborach w większym lub mniejszym stopniu odrzucają tę hipotezę. Relatywnie więcej zwolenników ma teoria zamachu wśród sympatyków Solidarnej Polski oraz PSL. Prawie powszechnie nie zgadzają się z tym wyjaśnieniem wyborcy PO.

W przypadku tragedii pod Smoleńskiem mijający czas nie wpływa, jak dotąd, na uspokojenie nastrojów i ustalenie jednego, akceptowanego przez wszystkich wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. Polacy coraz wyraźniej dostrzegają, że władze Rosji prowadzą w tej sprawie jakąś grę. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych Rosjanie mataczą, próbują ukrywać własne błędy czy też niekompetencję swoich przedstawicieli i to przekonanie wśród Polaków się umacnia. Nieco krytyczniej niż w ubiegłym roku oceniana jest także postawa polskiego rządu w tej sprawie.

Można sądzić, że Polacy w zdecydowanej większości akceptują oficjalne ustalenia komisji rządowej powołanej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. Jednak co czwarty badany bierze pod uwagę możliwość, że prezydencki samolot uległ katastrofie w wyniku zamachu. W teorię tę skłonni są uwierzyć przede wszystkim wyborcy PiS. Skłonność do akceptacji hipotezy zamachu silniejsza jest wśród respondentów gorzej sytuowanych, mieszkających w mniejszych ośrodkach, gorzej wykształconych, a zatem bardziej sfrustrowanych oraz – co się z tym wiąże – bardziej podatnych na manipulację i skłonnych do akceptacji teorii spiskowych. Zróżnicowanie ocen w zależności od częstości praktyk religijnych może wskazywać na to, że częstsza obecność w kościele nie pozostaje bez wpływu na opinie w tej sprawie.

Według opinii niektórych komentatorów katastrofa pod Smoleńskiem z powodu wielu niejasności, niewyjaśnionych wątków i nie do końca zrozumiałych przyczyn takiego, a nie innego postępowania pilotów stanie się jednym z tych wydarzeń, których interpretacja zawsze będzie dzielić opinię publiczną, o które zawsze będą toczyć się spory. Krótki czas, jaki upłynął od tej katastrofy, sprawia, że spory o nią są ciągle silnie zakorzenione w bieżącej polityce, wywołują wiele emocji i – choć nie jest to podział równomierny – ciągle silnie dzielą Polaków. Działania władz rosyjskich w tej sprawie, takie jak np. postępowanie w sprawie zwrotu wraku samolotu, w sposób zamierzony czy też nie, wyraźnie te podziały podtrzymują i eksponują.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził w dniach 10-16 maja 2012 roku na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


(msz, js)

Bądź na bieżąco z wiadomości.wp.pl

oceń
tak 148 13.04%
nie 987 86.96%

Przeczytaj też

Marta Kaczyńska: rząd zaciera ślady

aktualizacja 2012-07-04 (06:54) 2 lata 4 miesiące 17 dni 12 godzin i 51 minut temu

Sondaż CBOS: notowania rządu znacząco się poprawiły

dodane 2012-06-28 (12:37) 2 lata 4 miesiące 24 dni 7 godzin i 8 minut temu

CBOS: Januszowi Palikotowi nie ufa 55% ankietowanych

dodane 2012-06-27 (10:49) 2 lata 4 miesiące 25 dni 8 godzin i 56 minut temu

Ewa Kochanowska: wrak tupolewa należy sprasować w kostkę i przewiązać wstążeczką

dodane 2012-06-26 (20:45) 2 lata 4 miesiące 25 dni 23 godziny i 1 minutę temu

Seremet: śledztwo smoleńskie powinno skończyć się do 10 kwietnia 2013

dodane 2012-06-26 (15:55) 2 lata 4 miesiące 26 dni 3 godziny i 50 minut temu

Jest problem z transportem wraku tupolewa. Będzie jeszcze bardziej pocięty?

dodane 2012-06-26 (10:25) 2 lata 4 miesiące 26 dni 9 godzin i 20 minut temu

Gdyby wybory odbyły się w czerwcu - najnowszy sondaż

dodane 2012-06-22 (11:05) 2 lata 4 miesiące 30 dni 8 godzin i 40 minut temu

Wiesław Dębski: nadzwyczajne notowania premiera i rządu

dodane 2012-06-22 (11:31) 2 lata 4 miesiące 30 dni 8 godzin i 14 minut temu

Gwałtowny spadek poparcia dla PiS, zyskuje Platforma i SLD - najnowszy sondaż WP.PL

dodane 2012-06-21 (15:22) 2 lata 5 miesięcy 4 godziny i 23 minuty temu
materiał foto

Kolejna miesięcznica katastrofy pod Smoleńskiem

dodane 2012-05-10 (10:43) 2 lata 6 miesięcy 11 dni 9 godzin i 2 minuty temu

materiał foto

Marta Kaczyńska wspomina rodziców

dodane 2012-04-11 (15:43) 2 lata 7 miesięcy 10 dni 4 godziny i 2 minuty temu
materiał foto

2. rocznica katastrofy smoleńskiej

dodane 2012-04-10 (08:00) 2 lata 7 miesięcy 11 dni 11 godzin i 45 minut temu

W innych serwisach

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Byłeś świadkiem lub uczestnikiem ważnego zdarzenia? Poinformuj Internautów o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, w Twojej okolicy!

Wyślij nam zdjęcie, film lub artykuł! Najciekawsze opublikujemy!


Opinie (685)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

30
66
~ted 2012-06-25 (16:52) 2 lata 4 miesiące 27 dni 2 godziny i 53 minuty temu

PIS zgnilizną moralną narodu.. dzicz niszcząca autorytet państwa !!!

odpowiedz

pokaż 6 ukrytych odpowiedzi

0
4
~JOANNA 2012-07-05 (06:00) 2 lata 4 miesiące 16 dni 13 godzin i 45 minut temu

WRAK STAŁ SIE TERAZ BARDZO KŁOPOTLIWYM PROBLEMEM DLA POLSKI. JEST DOSTEPNY, MOZNA GO ZABRAC, TYLKO JAK I PO CO? I NIE WIADOMO W DODATKU CO Z NIM POTEM ZROBIĆ. DO TEJ PORY ZADNE WRAKI PO KATASTROFACH KOMUNIKACYJNYCH NIE BYŁY DO POLSKI SPROWADZANE. PO ZAKOŃCZENIU SLEDZTW W KRAJACH, W KTÓRYCH DOSZŁO DO KATASTROFY BYŁY TAM PO PROSTU ZŁOMOWANE. W TYM WYAPDKU NA SKUTEK OSKARŻYCIELSKIEJ KAMPANII WOBEC RZĄDU I PROKURATURY, PROWADZONEJ PRZEZ PIS, WRAK URÓSŁ DO RANGI KLUCZOWEGO DOWODU, CO NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z RZECZYWISTOŚCIĄ I NIEMAL RELIKWII. POLSKA NIE MA TERAZ WYBORU I MUSI TĘ KUPĘ ZŁOMU SPROWADZIĆ, CO BĘDZIE POWODOWAĆ KOLEJNE KOSZTY, A POTEM ZNALEŻĆ DLA NIEJ JAKIES MIEJCE SKŁADOWANIA, ŻEBY MOHERTY MIAŁY GDZIE PIELGRZYMOWAĆ. MOŻE TO JEST JAKIEŚ WYJŚCIE, MOZE ZMIENIĄ KIERUNEK I PRZESTANĄ URZĄDZAĆ TE KOMPROMITUJĄCE SZOPKI NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU.

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

2
0
~werwrr 2012-07-20 (21:31) 2 lata 4 miesiące 22 godziny i 14 minut temu

tylko to CBOS z Moskwy. putin podaje tam cyfry.

odpowiedz

3
0
~p 2012-07-20 (20:27) 2 lata 4 miesiące 23 godziny i 18 minut temu

chyba was popieprzyło,ze wiekszośc Polaków pogodziła sie z tragedią smoleńską,my Prawdziwi Polacy z krwi i kośći ,wręcz żadamy wyjasnienia tragedii smoleńskiej,

odpowiedz

9
17
~martyrs.h 2012-06-25 (21:21) 2 lata 4 miesiące 26 dni 22 godziny i 24 minuty temu

kochane mohery prezes w ramach wdzięczności tych 23% postanowił awansować na "jeszcze bardziej prawdziwych patriotów " i każdy z nich będzie mógł taniej zamówić zestaw mohera tj pochodię 1sz , beret czarny z naszywką tupolewa 1szt ,ostatnie zdjęcie czarnobiałe pary prezydenckiej IVRP 1szt, a co setne zamówienie ciupaga gratis !

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

6
24
~kulfon721 2012-06-25 (18:36) 2 lata 4 miesiące 27 dni 1 godzinę i 9 minut temu

A jednak moher zakłóca racjonalną dedukcję ,co widać po ilości sympatyków adekwatnej do obciążonych(23%) !zgroza!!

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

11
31
~k_bloch@wp.pl 2012-06-25 (19:36) 2 lata 4 miesiące 27 dni i 9 minut temu

Jestem zdumiony głupotą osób, które w katastrofie smoleńskiej upatrują zamach. Dlaczego nie mówi się, że lot Tupolewem do Smoleńska to plan prezydenta Kaczyńskiego i jego PIS przyjaciół, bo kto planuje lot na lotnisko, które nie posiadało wymaganych certyfikatów. Prezydent Kaczyński zafundował taki lot swoim najbliższym wspołpracownikom a Macierewicz powierzając służby wywiadu i kontrwywiadu niezbyt wyszkolonym harcerzom doprowadził, iż te służby były przygotowane do podchodów w lasku katyńskim. Niech brat Jarosław zastanowi się jak nazwać taką podróż po śmierć "Męczeństwem" czy "planowanym zabójstwem". Hasło "po trupach do celu by spocząć na Wawelu" jest adekwatne do powstałej sytuacji.

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

6
1
~jemu 2012-07-04 (11:44) 2 lata 4 miesiące 17 dni 8 godzin i 1 minutę temu

CBoS -Gazeta Wyborcza i TVN to tylko czesc mocodawcow PO .A kiedys PZPR wystarczal Sztandar Ludu !

odpowiedz

6
2
~fesad 2012-07-04 (11:15) 2 lata 4 miesiące 17 dni 8 godzin i 30 minut temu

to nie był zwykły zamach ale mord na zlecenie!

odpowiedz

7
1
~wasas 2012-07-04 (11:13) 2 lata 4 miesiące 17 dni 8 godzin i 32 minuty temu

kolejne kłamstwo i temat zastepczy! Moja cała rodzina twierdzi ze to był zamach spowodowany niechlujstwem, bałaganem, kłótniami i brakiem szacunku do opozycji! Tak to był zamach!

odpowiedz

1
14
~Kazik z Kąpu 2012-07-04 (08:30) 2 lata 4 miesiące 17 dni 11 godzin i 15 minut temu

8+17=25. Mamy elektorat PiS-u. 25% głuptactwa w narodzie, z czego jednak 17 rokuje na jako takie otrzeźwienie.

odpowiedz

11
2
~ja 2012-07-04 (07:04) 2 lata 4 miesiące 17 dni 12 godzin i 41 minut temu

kazdy wie ze to byl zamach a i tak nasz rzad to zatuszuje wiec w dupie to mam

odpowiedz

14
1
~llk 2012-07-01 (10:34) 2 lata 4 miesiące 20 dni 9 godzin i 11 minut temu

zmalało ?hehe tak jasne

odpowiedz

17
0
~hH+ 2012-06-29 (10:28) 2 lata 4 miesiące 23 dni 9 godzin i 17 minut temu

ciekawy art o CBoS i podobnych: 'grupa trzymająca sondaże'

odpowiedz

10
3
~Bonifacy 2012-06-28 (13:49) 2 lata 4 miesiące 24 dni 5 godzin i 56 minut temu

Ludzie zastanówcie się w innych krajach potraficie zauważyć że jak ktoś wam wciska nienawiść to jest głupie i nieracjonalne. Przykładem jest rzez Tutsi w afryce przez bandy dzieci Koniego. A wszystko zaczęło się od audycji radiowych że ich sąsiedzi są gorsi. Patriotą nazwiecie tego kto skopie babcie tylko za to że ośmiela się posłuchać swojego radia.A osobę która wyraża zdanie podważające wiadomości oficjalne: oszołomem,pisiurem,moherem,patriotą faszystą a dla czego bo tak bo prowadzi pan/i proceder pisowski.

odpowiedz

8
2
~Janosik 2012-06-28 (13:37) 2 lata 4 miesiące 24 dni 6 godzin i 8 minut temu

Do niektórych cały czas nie dociera odwrócenie pojęć jaki nasz raczą Dlaczego odwrócenie znaczenia słów jest tak groźne? Przecież to tylko słowa... Za komuny Jerzy Urban nazywał msze za ojczyznę sprawowane przez księdza Jerzego Popiełuszkę – „seansami nienawiści". Strajkujący robotnicy to byli „terroryści". Po 89 roku osoby domagające się rozliczenia zbrodniarzy, odebrania im przywilejów, przejrzystości życia publicznego i elementarnej sprawiedliwości, to byli „zoologiczni antykomuniści" „"opętani nienawiścią". A komunistyczni zbrodniarze to byli „ludzie honoru". Dziś obywatele, którzy zadają racjonalne pytania to „oszołomy", a światła część społeczeństwa to grupy bojówkowe bezmyślnych prymitywów, którzy kopią ludzi modlących się pod krzyżem.

odpowiedz

7
2
~gfy 2012-06-27 (14:20) 2 lata 4 miesiące 25 dni 5 godzin i 25 minut temu

slepa wiekszosc polakow uwaza ze nie , albo ma dosc czekania, pomalu wychodzi szydlo z worka, juz wiadomo na 100 % ze to nie bylo tak,komisja europejska zbada sprawe..i bedzie wiadomo ze to byl zamach. chyba slepy tego nie widzi, a jak dalej uwaza ze nie, niech poczyta najnowsze fakty, pozdro .

odpowiedz

12
2
~aa 2012-06-27 (07:29) 2 lata 4 miesiące 25 dni 12 godzin i 16 minut temu

komuchy trzymaja ten kraj w szponach. bez rozwiazania silowego bedzie tak zawsze...

odpowiedz

23
12
~kasienka----asienka 2012-06-25 (18:58) 2 lata 4 miesiące 27 dni i 47 minut temu

Wina Thuscka za smierc 98 osob jest oczywista i z tego powodu MUSI stanac przed niezawislym sadem Rzeczpospolitej. Nie rozmawiajmy o "wierze" ale o ODPOWIEDZIALNOSCI!!!!

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

14
4
qwe 2012-06-25 (23:10) 2 lata 4 miesiące 26 dni 20 godzin i 35 minut temu

kłamiecie pismaki jak ostatnie psy. Wasze sondaże wsadźcie sobie w...

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

Szukaj w serwisie

Bądź z nami na bieżąco

Najważniejsze wiadomości

PiS: przedstawimy analizę ws różnicy między exit polls a wynikami wyborów
dodane 2014-11-21 (13:40) 6 godzin i 5 minut temu

Wyniki wyborów w sejmikach wojewódzkich
dodane 2014-11-21 (13:05) 6 godzin i 40 minut temu

Rosyjskie pociski spadają na Ukrainę. Artyleryjski ostrzał
dodane 2014-11-21 (13:02) 6 godzin i 43 minuty temu

Grzegorz Schetyna w "Sueddeutsche Zeitung": UE musi mieć nowe sankcje dla Rosji
dodane 2014-11-21 (07:13) 12 godzin i 32 minuty temu

Ewa Kopacz: wykluczam ponowne wybory
dodane 2014-11-21 (08:33) 11 godzin i 12 minut temu

więcej wiadomości

Wyślij newsa #dziejesiewpolsce

Masz ciekawego newsa, zdjęcia film. Wyślij do nas.

wyślij

Najlepsze materiały publikujemy na stronie głównej serwisu.

Sonda

Czy powinno się unieważnić wybory samorządowe?

liczba oddanych głosów: 3581