WP
WP

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Członkowie, liderzy, najnowsze informacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powstało w 2018 roku Facebook.com
Podziel się

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest resortem funkcjonującym od 9 stycznia 2018 roku, utworzonym w miejsce działającego od 2015 roku Ministerstwa Rozwoju.

WP

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – powołanie resortu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju to urząd polskiej administracji rządowej. Zostało utworzone drogą rozporządzenia z 12 stycznia 2018 roku, przy czym funkcjonowanie rozpoczęło od terminu wcześniejszego, 9 stycznia 2018 roku. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powstało zamiast dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, przejmując jego wszystkie zadania, a także z dniem 23 stycznia 2018 roku uzyskując nowe, związane z planowaniem, budownictwem, mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym, właściwe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, które również zostało zlikwidowane.

Pierwszym ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński, który wcześniej pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Siedzibą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest budynek przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – kompetencje

Do zakresu działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju należą zagadnienia związane z:

  • rozwojem regionalnym – resort dąży do wyrównania szans różnych regionów pod względem zatrudnienia, turystyki czy jakości życia, przykładem może być wdrożenie programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia — Turystyka”;
  • budownictwem i mieszkalnictwem – ministerstwo planuje budżet i uwzględnia dotacje unijne w celu finansowania rozwoju infrastruktury drogowej, a także wspierania budownictwa, również poprzez realizację rządowego programu „Mieszkanie Plus”;
  • wsparciem przedsiębiorczości – celem resortu jest wspieranie polskiej gospodarki między innymi poprzez budowanie specjalnych stref ekonomicznych czy wdrażanie modelu PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, według którego przedsiębiorstwa sektora prywatnego wspierają inwestycje państwowe (np. budowa mieszkań czy dróg);
  • realizacją funduszy unijnych – ministerstwo odpowiada za zarządzanie dotacjami unijnymi przeznaczonymi na rozwój regionalny, rozwój infrastruktury, programy wyrównywania szans społecznych.
WP

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – kierownictwo

Na czele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stoi minister resortu, który desygnuje wszelkie postanowienia ministerstwa i reprezentuje je na posiedzeniach rządu. Jego pomocnikami są trzej podsekretarze stanu. Nad prawidłowym funkcjonowaniem resortu czuwa dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – struktura

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje w oparciu o dwadzieścia departamentów. Zajmują się one zagadnieniami zarządzania budżetem ministerstwa oraz otrzymanymi funduszami europejskimi, strategii rozwoju, współpracy terytorialnej i międzynarodowej, zarządzania projektami o różnym charakterze: wsparcia, operacyjnymi, pomocowymi czy infrastrukturalnymi.

Poza tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju podlegają bezpośrednio lub są przez nie nadzorowane instytucje takie jak Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Dozoru Technicznego czy różnego rodzaju instytuty badawcze.

WP
Główna siedziba

Warszawa

Rok założenia

2018

Ważniejsi członkowie

Jadwiga Emilewicz (2015-2018, podsekretarz stanu)

Jerzy Kwieciński (od 2018 r., minister inwestycji i rozwoju)

WP
WP