Trwa ładowanie...
d2m8ziv

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z geografii - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com

Geografia jest jednym z przedmiotów, który na maturze zdawany jest fakultatywnie. Egzamin dojrzałości z geografii może okazać się potrzebny podczas aplikowania na studia, takie jak stosunki międzynarodowe, logistyka, archeologia i antropologia, a także szereg kierunków związanych z nauką o Ziemi, czyli turystyka i rekreacja, geologia czy meteorologia.

Podstawowe wymagania na maturze z geografii

Uczeń szkoły średniej podchodzący do matury z geografii powinien przede wszystkim umieć posługiwać się mapą oraz planem: znajdować odpowiednie punkty, obliczać odległości, odczytywać wartości. Nieodzowna podczas egzaminu jest także umiejętność korzystania z innych źródeł wiedzy geograficznej, takich jak wykresy, diagramy, dane statystyczne przedstawione w tabelach liczbowych czy teksty naukowe.

Maturzysta powinien również poprawnie posługiwać się słownictwem z zakresu geografii, umieć nazywać zjawiska i procesy geologiczne, klimatologiczne, demograficzne czy astronomiczne, a także wyjaśniać je za pomocą specjalistycznych terminów. Od ucznia wymaga się również rozumienia relacji między przyrodą a człowiekiem i ich wzajemnego oddziaływania.

Matura z geografii – formuła

W 2015 roku zmieniła się formuła egzaminu dojrzałości. Do 2014 roku obowiązywał system dwupoziomowy. Uczeń mógł zdawać dany przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2015, zakładają podejście do egzaminu fakultatywnego tylko na poziomie rozszerzonym.

Arkusz maturalny z geografii - zadania

Na arkusz egzaminu maturalnego z geografii składa się od 30 do około 35 pytań. Większość z nich posiada podpunkty, które odnoszą się bezpośrednio do treści zadania głównego. Polecenia najczęściej opierają się na dodatkowych materiałach: mapach, wykresach, diagramach, rysunkach, schematach czy tabelach z danymi statystycznymi.

Arkusz maturalny zawiera zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Pierwsze wymagają od maturzysty krótkich odpowiedzi w postaci poprawnego pojęcia bądź liczby, rzadziej uzasadnień opisowych. Zdarza się, że rozwiązanie polecenia należy wpisać w tabelę lub wykonać odpowiednie obliczenia.

Zadania zamknięte to najczęściej test wyboru spośród czterech lub pięciu proponowanych odpowiedzi (czasem poprawna jest więcej niż jedna, ale uprzednio informuje o tym treść polecenia), wyznaczenie czy dana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, łączenie pojęć z definicjami lub rysunkami czy ustalanie kolejności różnego rodzaju procesów.

Podczas egzaminu maturalnego z geografii uczeń powinien mieć ze sobą kalkulator prosty oraz linijkę. Opcjonalnie może przynieść również lupę.

Matura podstawowa z geografii - zakres materiału

Na podstawowym egzaminie dojrzałości z geografii należy wykazać się umiejętnością czytania map i posługiwania się nimi w terenie, a także na potrzeby rozwiązywanych zadań teoretycznych. Poza tym ważna jest znajomość zagadnień dotyczących kształtu i ruchu Ziemi, stref czasowych oraz zróżnicowania klimatycznego i czynników klimatotwórczych. Zakres podstawowy obejmuje także informacje na temat procesów zachodzących w litosferze, erozji, wietrzenia i akumulacji, a także form rzeźby terenu.

Maturzysta decydujący się na maturę podstawową z geografii powinien posiadać wiedzę na temat Polski w ujęciu geograficznym, czyli orientować się w jej położeniu na mapie, rzeźbie terenu, złożach zasobów naturalnych, glebach i klimacie. Poza tym należy znać demografię i zmiany w strukturze polskiego społeczeństwa, geografii gospodarczej i regionach geograficznych Polski. Podobny zakres wiedzy dotyczy Europy oraz wybranych rejonów świata z naciskiem na problemy gospodarcze, geograficzne i środowiska.

Matura rozszerzona z geografii - zakres materiału

Egzamin rozszerzony na maturze z geografii bazuje na pojęciach i zakresie wiedzy podstawowej ucznia szkoły średniej. Wymaga jednak dogłębniejszej wiedzy na temat geografii Polski, zarówno pod względem środowiska przyrodniczego, jak i ludności czy działalności gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o rozumowanie przyczynowo-skutkowe oraz wyciąganie wniosków z pozyskanych na dany temat informacji.

Poza tym zakres rozszerzony z geografii obejmuje zagadnienie gospodarki światowej, wskaźników takich jak PKB czy HDI, a także warunków rozwoju rolnictwa, lokalizacji przemysłu, produkcji i spożywania żywności czy wykorzystania zasobów naturalnych na świecie. W dziedzinie demografii na rozszerzony materiał składa się także pojęcie ludności na świecie, warunków życia, migracji, zmian strukturalnych społeczeństw, grup etnicznych oraz narodowościowych.

Na maturze rozszerzonej z geografii pojawić się mogą także pytania dotyczące specyfiki sfer Ziemi: atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery.

Matura z geografii 2019 – termin

CKE wyznaczyło termin matury z geografii w roku szkolnym 2018/2019 na środę 15 maja 2019 roku o godz. 9:00 – oba poziomy egzaminu.

Matura z geografii – wyniki egzaminów w poprzednich latach

Geografia cieszy się największą popularnością spośród wszystkich przedmiotów maturalnych. W 2015 roku zdawało ją 45,6 tysiąca osób, a średni wynik wyniósł 41 proc. Rok i dwa lata później na podejście do egzaminu maturalnego z geografii zdecydowało się każdorazowo aż 71,6 tysiąca maturzystów. W 2016 roku średni wynik wyniósł 39 proc, a w 2017 – 31 proc.

Maturę z geografii w 2018 roku napisało 66 tys. uczniów, a średni wynik według statystyk CKE to 30 proc.

Matura z geografii – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z geografii z odpowiedziami (stara formuła):

Matura z geografii na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z geografii na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z geografii na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z geografii na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

Arkusze maturalne z geografii z odpowiedziami (nowa formuła):

Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z geografii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

d2m8ziv

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2m8ziv
d2m8ziv
d2m8ziv
Więcej tematów
d2m8ziv