Trwa ładowanie...
d2rtk64

Matura 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Źródło: PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF

Egzamin maturalny od roku 2014/2015 nie opiera się na standardach egzaminacyjnych, ale na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obowiązkowe egzaminy, które wchodzą w skład nowej matury, to cztery egzaminy pisemny i dwa ustne.

"Nowa matura"

Nowa formuła egzaminu maturalnego dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz kolejnych, absolwentów technikum z roku 2015/2016 i lat kolejnych, a także absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych od roku szkolnego 2016/2017. Formuła egzaminacyjna z 2015 roku obowiązuje również:

 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich;
 • osoby z wykształceniem średnim, które posiadają świadectwo wydane za granicą nieuprawniające do studiowania na terenie Polski;
 • osoby, które będą zdawały egzaminy eksternistyczne i otrzymały świadectwo ukończenia liceum po 1 września 2016 roku.

Matura – egzaminy obowiązkowe

Obowiązkowe egzaminy maturalne w części pisemnej to:

 • podstawa z języka polskiego;
 • podstawa z matematyki;
 • podstawa z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe egzaminy maturalne w części ustnej to:

 • język polski (jeden poziom – nie wydziela się podstawy ani rozszerzenia);
 • język obcy nowożytny (jeden poziom).

Dla osób kończących szkoły lub oddziały, w których nauczany jest język mniejszości narodowej, obowiązkowy jest również egzamin maturalny z języka danej mniejszości: pisemny na poziomie podstawowym i ustny (jeden poziom).

Matura – część pisemna

Poza przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny i język mniejszości narodowej dla uczących się języka danej mniejszości) można zdawać do sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (przy czym jeden przedmiot dodatkowy z rozszerzeniem jest obowiązkowy, więc nadobowiązkowo można wybrać jeszcze do pięciu). Dodatkowe egzaminy maturalne z języków obcych muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Maturę można zdawać z następujących przedmiotów dodatkowych:

 • biologia;
 • chemia;
 • filozofia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • historia muzyki;
 • historia sztuki;
 • informatyka;
 • język polski;
 • język łaciński i kultura antyczna;
 • język obcy nowożytny (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski;
 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński;
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski;
 • język regionalny – kaszubski;
 • matematyka;
 • WOS.

Matura – część ustna

W części ustnej można przystąpić do następujących egzaminów maturalnych:

 • język obcy nowożytny bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski;
 • język mniejszości narodowej (jeden poziom): białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński;
 • język mniejszości etnicznej (jeden poziom) – język łemkowski;
 • język regionalny (jeden poziom) – język kaszubski.

Zgodnie z zasadami nowej matury, egzamin ustny polega na wylosowaniu zadania egzaminacyjnego uwzględniającego tekst kultury, czyli tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku. Egzaminowany musi wykonać określone w zadaniu polecenie.

Matura – wyniki wymagane do zdania egzaminu

Żeby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, a także przystąpić do egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w tym przypadku nie ma progu zaliczenia).

Matura – kto nie musi pisać nowej matury?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, które przeprowadzane są w szkołach ponadgimnazjalnych. Laureat lub finalista otrzymuje na świadectwie najwyższy wynik z przedmiotu, z którego przystąpił do olimpiady.

Matura 2021 na zmienionych zasadach

Z powodu pandemii koronawirusa ministerstwo edukacji podjęło decyzję o zmianie zasad przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2021 roku. Podstawową różnicą w porównaniu do minionych lat jest brak obowiązkowej matury ustnej z języka polskiego i obcego. Nadal mogły do nich przystąpić osoby chętne, którym ich wynik może być potrzebny podczas rekrutacji na studia.

Podczas matury 2021 zdający będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomach podstawowych. W poprzednich latach zdający musieli przystąpić również do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W 2021 roku zrezygnowano z tej zasady.

W przypadku matury 2021 z języka polskiego uczniowie musieli opanować mniejszy zakres materiału. Podstawowa zmiana dotyczyła liczby lektur obowiązkowych (tzw. ogwiazdkowanych).

Lektury obowiązkowe na maturze z polskiego w 2021 roku:

 • "Bogurodzica"
 • Jan Kochanowski - wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm
 • Adam Mickiewicz - "Dziady część III", "Pan Tadeusz
 • "Bolesław Prus - "Lalka"
 • Stanisław Wyspiański "Wesele"
 • Bruno Schulz - wybrane opowiadanie
 • Witold Gombrowicz "Ferdydurke" (w całości lub w części)

Pozostałe informacje na temat matury z języka polskiego w 2021 roku:

 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt, ok. 12–15; wypracowanie – 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matura 2021 - harmonogram:

 • 4 maja: 9:00 język polski (pp), 14:00 język łaciński i kultura antyczna (pr)
 • 5 maja 9:00 matematyka (pp), 14:00 historia muzyki
 • 6 maja 9:00 język angielski (pp), 14:00 historia sztuki
 • 7 maja 9:00 język angielski (pr i dj*), 14:00 filozofia
 • 10 maja 9:00 język polski (pr), 14:00 język łemkowski język kaszubski
 • 11 maja 9:00 matematyka (pr), 14:00 wiedza o społeczeństwie
 • 12 maja 9:00 biologia, 14:00 język francuski (pr i dj)
 • 13 maja 9:00 geografia, 14:00 języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski na poziomie podstawowym
 • 14 maja 9:00 chemia, 14:00 język niemiecki (pr i dj)
 • 17 maja 9:00 historia, 14:00 język rosyjski (pr i dj)
 • 18 maja 9:00 fizyka, 14:00 język hiszpański (pr i dj)
 • 19 maja 9:00 informatyka, język włoski (pr i dj)
 • 20 maja 9:00 języki mniejszości narodowych poziom podstawowy, 14:00 poziom rozszerzony

pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony, dj - poziom dwujęzyczny

W czwartek 20 maja przeprowadzone zostaną również egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z:

 • matematyki (godzina 9:00)
 • historii (godz. 10:35)
 • geografii (godz. 12:10)
 • biologii (godz. 13:45)
 • chemii (godz. 15:20)
 • fizyki (godz. 16:55)
d2rtk64

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2rtk64
d2rtk64
d2rtk64
Więcej tematów
d2rtk64