WP
WP

Matura 2018, 2017, 2016, 2015 - odpowiedzi, arkusze, terminy - Najnowsze informacje

Dawny egzamin dojrzałości znany jest dzisiaj pod nazwą "stara matura" PAP Codzienny Serwis Fotograficzny CSF
Podziel się

Nowa formuła egzaminu maturalnego dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz kolejnych, absolwentów technikum z roku 2015/2016 i lat kolejnych, a także absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych od roku szkolnego 2016/2017. Formuła egzaminacyjna z 2015 roku obowiązuje również:

 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich;
 • osoby z wykształceniem średnim, które posiadają świadectwo wydane za granicą nieuprawniające do studiowania na terenie Polski;
 • osoby, które będą zdawały egzaminy eksternistyczne i otrzymają świadectwo ukończenia liceum w roku 2016/2017.
WP

Matura – egzaminy obowiązkowe

Egzamin maturalny od roku 2014/2015 nie opiera się na standardach egzaminacyjnych, ale na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Obowiązkowe egzaminy, które wchodzą w skład nowej matury, to cztery egzaminy pisemny i dwa ustne.

Obowiązkowe egzaminy maturalne w części pisemnej to:

 • podstawa z języka polskiego;
 • podstawa z matematyki;
 • podstawa z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
 • wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe egzaminy maturalne w części ustnej to:

 • język polski (jeden poziom -- nie wydziela się podstawy ani rozszerzenia);
 • język obcy nowożytny (jeden poziom).

Dla osób kończących szkoły lub oddziały, w których nauczany jest język mniejszości narodowej, obowiązkowy jest również egzamin maturalny z języka danej mniejszości: pisemny na poziomie podstawowym i ustny (jeden poziom).

WP

Matura – część pisemna

Poza przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny i język mniejszości narodowej dla uczących się języka danej mniejszości) można zdawać do sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (przy czym jeden przedmiot dodatkowy z rozszerzeniem jest obowiązkowy, więc nadobowiązkowo można wybrać jeszcze do pięciu). Dodatkowe egzaminy maturalne z języków obcych muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Maturę można zdawać z następujących przedmiotów dodatkowych:

 • biologia;
 • chemia;
 • filozofia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • historia muzyki;
 • historia sztuki;
 • informatyka;
 • język polski;
 • język łaciński i kultura antyczna;
 • język obcy nowożytny (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym): angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski;
 • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński;
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski;
 • język regionalny – kaszubski;
 • matematyka;
 • WOS.

Matura – część ustna

W części ustnej można przystąpić do następujących egzaminów maturalnych:

 • język obcy nowożytny bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski;
 • język mniejszości narodowej (jeden poziom): białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński;
 • język mniejszości etnicznej (jeden poziom) – język łemkowski;
 • język regionalny (jeden poziom) – język kaszubski.
WP

Zgodnie z zasadami nowej matury, egzamin ustny polega na wylosowaniu zadania egzaminacyjnego uwzględniającego tekst kultury, czyli tekst literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku. Egzaminowany musi wykonać określone w zadaniu polecenie.

Matura - arkusze i odpowiedzi dla przedmiotów

Matura z biologii Odpowiedzi i arkusze
Matura z angielskiego Odpowiedzi i arkusze
Matura z niemieckiego
Matura z wiedzy o społeczeństwie (WoSu) Odpowiedzi i arkusze
Matura z chemii Odpowiedzi i arkusze
Matura z fizyki Odpowiedzi i arkusze
Matura z matematyki Odpowiedzi i arkusze
Matura z geografii Odpowiedzi i arkusze
Matura z historii Odpowiedzi i arkusze
Matura z języka Polskiego Odpowiedzi i arkusze

Matura – wyniki wymagane do zdania egzaminu

Żeby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, a także przystąpić do egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w tym przypadku nie ma progu zaliczenia).

Matura – kto nie musi pisać nowej matury?

WP

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, które przeprowadzane są w szkołach ponadgimnazjalnych. Laureat lub finalista otrzymuje na świadectwie najwyższy wynik z przedmiotu, z którego przystąpił do olimpiady.

Matura – opłaty

Jeżeli absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu podstawowego lub dodatkowego po raz trzeci lub kolejny, musi uiścić stosowną opłatę. Dotyczy to również osób, które we wcześniejszych latach (od 2005 roku) zadeklarowały, że przystąpią do matury z danego przedmiotu, lecz się na niej nie stawiły, a teraz ponownie chcą do niej przystąpić.

Matura 2017 - harmonogram części ustnej

4-26 maja:

 • język polski (prezentacja – formuła do 2014),
 • języki mniejszości narodowych (prezentacja),
 • języki obce nowożytne,
 • język łemkowski,
 • język kaszubski.
WP

8- 20 maja (oprócz 14 maja):

 • język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
 • języki mniejszości narodowych (wypowiedź).

Matura 2017 - harmonogram części pisemnej

4 maja:

 • język polski (pp*) - godzina 9:00
 • język polski (pr*) - godzina 14:00

5 maja:

 • matematyka (pp) - godzina 9:00
 • wiedza o tańcu (pp, pr) - godzina 14:00

8 maja:

 • język angielski (pp) - godzina 9:00
 • język angielski (pr) - godzina 14:00
 • język angielski (dj*) - godzina 14:00

9 maja:

 • matematyka (pr) - godzina 9:00
 • język łaciński i kultura antyczna (pp, pr) - godzina 14:00

10 maja:

 • wiedza o społeczeństwie (pp, pr) - godzina 9:00
 • informatyka (pp, pr) - godzina 14:00

11 maja:

 • język niemiecki (pp) - godzina 9:00
 • język niemiecki (pr, dj) - godzina 14:00

12 maja:

 • biologia (pp, pr) - godzina 9:00
 • filozofia (pp, pr) - godzina 14:00

15 maja:

 • historia (pp, pr) - godzina 9:00
 • historia sztuki (pp, pr) - godzina 14:00

16 maja:

 • chemia (pp, pr) - godzina 9:00
 • geografia (pp, pr) - godzina 14:00

17 maja:

 • język rosyjski (pp) - godzina 9:00
 • język rosyjski (pr, dj) - godzina 14:00

18 maja:

 • fizyka i astronomia (pp) - godzina 9:00
 • fizyka i astronomia / fizyka (pr) - godzina 9:00
 • historia muzyki (pp, pr) - godzina 14:00

19 maja:

 • język francuski (pp) - godzina 9:00
 • język francuski (pr, dj) - godzina 14:00

22 maja:

 • język hiszpański (pp) - godzina 9:00
 • język hiszpański (pr, dj) - godzina 14:00

23 maja:

 • język włoski (pp) - godzina 9:00
 • język włoski (pr, dj) - godzina 14:00

24 maja:

 • języki mniejszości narodowych (pp) - godzina 9:00
 • język kaszubski (pp, pr) - godzina 9:00
 • język łemkowski (pp, pr) - godzina 9:00
 • języki mniejszości narodowych (pr) - godzina 14:00
 • matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp) - godzina 9:00
 • historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) - godzina 10:35
 • geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) - godzina 12:10
 • biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) - godzina 13:45
 • chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) - godzina 15:20
 • fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr) - godzina 16:55

*Legenda: pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

WP
WP