Trwa ładowanie...
d2r5sam

Matura 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 z wiedzy o społeczeństwie - WoS - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
iStock
Źródło: iStock

Wiedza o społeczeństwie należy do przedmiotów fakultatywnych na maturze. Jej wybór, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, pozwoli dostać się na studia, takie jak historia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, a niekiedy również ekonomia.

Matura z wiedzy o społeczeństwie – formuła

W nomenklaturze maturalnej istnieją określenia takie jak 'nowa formuła' i 'stara formuła'. Pierwsze z nich odnosi się do matury obowiązującej od 2015 roku, która zakłada, że przedmioty fakultatywne mogą być zdawane tylko na poziomie rozszerzonym. Poprzednie założenia (do 2015 roku) przewidywały dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Dziś maturę w starej formule wciąż zdawać mogą absolwenci szkół średnich z lat 2005-2015.

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie – zadania

Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera krótkie pytania wymagające zwięzłych odpowiedzi. Niektóre zadania polegają na dokonaniu wyboru poprawnej odpowiedzi z czterech proponowanych, podporządkowaniu poszczególnych odpowiedzi do opisu lub obrazka czy wskazaniu prawdziwości albo nieprawdziwości danej informacji. Zadania otwarte wymagają natomiast rozstrzygnięcia problemu zawartego w pytaniu, a następnie jego krótkiego uzasadnienia. Niekiedy wymaga się jedynie hasłowej odpowiedzi, na zadane pytanie.

Pytania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego formułowane są na podstawie map, wykresów, rysunków, fotografii, schematów, a także tekstów źródłowych i opracowań.

Druga część egzaminu ma charakter opisowy i składa się z propozycji trzech tematów, które maturzysta powinien rozwinąć w sposób jak najbardziej wyczerpujący. Najczęściej także to zadanie opiera się na elementach graficznych lub tekstach źródłowych.

Podczas egzaminu z wiedzy o społeczeństwie można używać kalkulatora prostego, który przydać się może do obliczania danych związanych z wykresami i danymi statystycznymi.

Wymagania ogólne na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Od maturzysty podchodzącego do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie wymaga się umiejętności poszukiwania, a następnie wykorzystywania informacji na temat społeczeństwa i procesów prawno-politycznych. Ważne także, aby uczeń potrafił przedstawić swoje, a także odmienne od własnych, poglądy na dany temat i logicznie je uzasadnić.

Na maturze z wiedzy o społeczeństwie potrzebna będzie również umiejętność wieloaspektowego rozumienia problemów społecznych i politycznych oraz rozwiązywania ich na podstawie zdobytej wiedzy. Ponadto osoba chcąca zadawać WOS na maturze powinna posiadać zmysł myślenia przyczynowo-skutkowego.

Matura podstawowa z wiedzy o społeczeństwie – zakres materiału

Uczeń szkoły średniej chcący podchodzić do podstawowego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie powinien posiadać elementarną wiedzę o każdej z pięciu dziedzin, które ten przedmiot obejmuje: stosunków międzynarodowych, polityki, ustroju, prawa, a także społeczeństwa.

Zakres wiedzy maturzysty powinien obejmować znajomość pojęć, takich jak życie w społeczeństwie, rola społeczna, naród czy mniejszości narodowe. Poza tym uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę o systemie wyborczym, partiach i trójpodziale władzy w Polsce, a także samorządach, urzędach gmin, powiatów i województw.

Na maturze podstawowej z WOS-u można spodziewać się także pytań o podstawy relacji międzynarodowych, historię i funkcjonowanie wspólnot europejskich, konflikty oraz kwestię bezpieczeństwa na świecie, jak również prawa człowieka i ich ochronę.

Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie – zakres materiału

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wymaga od ucznia bardziej szczegółowej wiedzy, a także umiejętności analizowania faktów i wyciągania z nich logicznych wniosków. Poza tym wszelkie zagadnienia nie ograniczają się jedynie do definicji terminów, ale również do rozpatrywania powiązań, przyczyn i skutków.

Oprócz informacji z zakresu podstawowego maturzysta powinien mieć zatem dogłębną wiedzę na temat struktury społecznej, procesów narodowościowych, pluralizmu kulturowego, sporów światopoglądowych, społeczeństwa obywatelskiego czy opinii publicznej. Poza tym wymaga się od maturzysty umiejętności scharakteryzowania poszczególnych doktryn, ideologii, programów partyjnych, modeli ustrojów państw oraz wymienienia cech i kompetencji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce.

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym obejmuje także zagadnienia związane z konstytucją, funkcjonowaniem urzędu prezydenta, premiera, a także organów, takich jak parlament, Rada Ministrów czy samorząd.

W zakresie materiału obowiązującego na rozszerzonej maturze z WOS-u znajduje się także zagadnienie prawa, analiza jego poszczególnych gałęzi, a także znajomość podstawowych praw człowieka. Poza tym wymagana jest wiedza na temat polskiej polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych w skali globalnej, a także wszelkich form integracji europejskiej.

Matura z wiedzy o społeczeństwie 2019 – termin

Według terminarzu CKE matura z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 10 maja 2019 roku (piątek) o godz. 14:00 – oba poziomy egzaminu.

Dodatkowy termin matur z wiedzy o społeczeństwie przewidziany został na czwartek 6 czerwca 2019 o godz. 9:00.

Wiedza o społeczeństwie – wyniki egzaminów w poprzednich latach

W 2015 roku do matury z wiedzy o społeczeństwie podeszło 28 tysięcy uczniów szkół średnich. Średni wynik egzaminu wyniósł 26 proc. W 2016 roku na maturę z tego przedmiotu zdecydowało się zaledwie 2 tysiące więcej maturzystów, a wynik wzrósł o 1 proc. 2017 rok przyniósł spadek popularności WOS-u. Zdawało go 25,5 tysiąca maturzystów, a uśredniony wynik tego roku to 26 proc.

W 2018 roku WOS na maturze zdawało 20 tys. osób, a średni wynik zdających osiągnął pułap 28 proc.

Matura z wiedzy o społeczeństwie – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z WOS-u z odpowiedziami według starej formuły:

Matura z WOS-u na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z WOS-u na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z WOS-u na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z WOS-u na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

Arkusze maturalne z WOS-u z odpowiedziami według nowej formuły:

Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z WOS-u na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

d2r5sam

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2r5sam
d2r5sam
d2r5sam
Więcej tematów
d2r5sam