Trwa ładowanie...
d4iaios

Matura 2019, 2017, 2016, 2015 z historii - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com

Matura z historii to egzamin dodatkowy, który pozwala dostać się na studia związane z historią, sztuką, stosunkami międzynarodowymi, a także dziennikarstwem. Egzamin na poziomie podstawowym bazuje na elementarnej wiedzy na temat zjawisk i wydarzeń historycznych. Poziom rozszerzony wymaga od maturzysty rozumowania przyczynowo-skutkowego i umiejętności analizowania faktów.

Matura z historii – zagadnienia ogólne

Jednym z najważniejszych elementów egzaminu maturalnego z historii są umiejętności związane z wykorzystaniem wiedzy, a także źródeł historycznych. Od maturzysty wymaga się, aby poprawnie porządkował w czasie i przestrzeni historycznej konkretne wydarzenia, a także potrafił interpretować procesy zachodzące w dziejach Polski i świata.

Ważna jest także umiejętność analizowania wydarzeń, łączenia ze sobą faktów historycznych i samodzielnego formułowania wniosków dotyczących życia społecznego i politycznego w danych epokach. Matura z historii wymaga także, aby uczeń podchodzący do egzaminu potrafił argumentować dane procesy i wydarzenia.

Arkusz maturalny z historii składa się z zadań otwartych i zamkniętych, często nawiązujących do map, fotografii, rycin, fragmentów źródeł i opracowań historycznych, wykresów oraz schematów. Zadania zamknięte polegają na wyborze jednej z czterech odpowiedzi, wskazaniu prawdy albo fałszu lub połączeniu odpowiednich elementów. Zadania otwarte natomiast wymagają wpisania krótkich odpowiedzi lub opisowych porównań czy wyjaśnień. Arkusz maturalny kończy się zadaniem, w którym wymagane jest obszerne podjęcie jednego z pięciu proponowanych tematów z uwzględnieniem dołączonych materiałów źródłowych.

Matura podstawowa z historii – zakres materiału

Od ucznia zdającego egzamin maturalny z historii podstawowej wymaga się elementarnej wiedzy na temat dziejów i realiów epoki starożytnej, czyli cywilizacji starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji, Rzymu, a także Izraela. Maturzysta powinien znać także podstawowe fakty dotyczące początków chrześcijaństwa, Cesarstwa Bizantyjskiego, a także rozpadu Kościoła na wschodni i zachodni.

Z zakresu historii średniowiecza uczeń podchodzący do matury podstawowej powinien być zaznajomiony z realiami ówczesnej Europy, a także dziedzictwem Europy łacińskiej. W kontekście historii Polski maturzysta zobowiązany jest do znajomości okoliczności powstania państwa polskiego, wydarzeń za panowania dynastii Piastów i Jagiellonów, a także zagadnień, takich jak rozbicie dzielnicowe czy unia polsko-litewska.

Zakres materiału maturalnego z czasów nowożytnych obejmuje wielkie odkrycia geograficzne, rozłam Kościoła zachodniego, narodziny renesansu i idei humanizmu, wydarzenia z walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz Rewolucję Francuską. W Polsce natomiast ważne z tego okresu jest funkcjonowanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także czasy stanisławowskie i rozbiory.

Na egzaminie podstawowym z historii obowiązuje również materiał obejmujący XIX i XX wiek, czyli epokę napoleońską, Kongres Wiedeński, rewolucję przemysłową, wojny bolszewickie, I wojnę światową, odzyskanie przez Polskę niepodległości, II wojnę światową, ustrój komunistyczny w bloku wschodnim oraz wydarzenia w Polsce w 1989 roku.

Matura rozszerzona z historii – zakres materiału

Zakres materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym z historii rozszerzonej bazuje na wiedzy podstawowej. Wzbogacony jest jednak o bardziej szczegółowe informacje historyczne, a także umiejętność porównywania zdarzeń i procesów, a także trafnego opisywania zjawisk historycznych.

W przypadku ucznia podchodzącego do matury rozszerzonej z historii zakres jego wiedzy poszerza się o informacje dotyczące cywilizacji Dalekiego Wschodu, ekspansji starożytnej Grecji i Rzymu pod względem terytorialnym oraz kulturowym, porównanie świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego w świetle Bizancjum, a także Kościoła zachodniego. Na maturze rozszerzonej z historii mogą pojawić się także zadania dotyczące okresu krucjat, kultury średniowiecza, pojęcia kolonializmu europejskiego, demokracji szlacheckiej w Polsce, tolerancji religijnej, wojen na ziemiach polskich w XVII wieku, a także nowych ustrojów państw, na przykład absolutyzmu oświeconego.

Poza tym maturzysta powinien znać założenia ideologii XIX wieku, takich jak konserwatyzm, nacjonalizm, liberalizm, socjalizm utopijny, marksizm oraz anarchizm. W arkuszu rozszerzonej matury z historii uczeń może znaleźć również zadania, które wymagać będą rozumienia przyczyn i skutków wybuchu I i II wojny światowej, zimnej wojny między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi, a także rozpadu systemu kolonialnego na świecie.

Materiał maturalny z zakresu historii najnowszej obejmuje również historię i realia państw komunistycznych na całym świecie w XX wieku, upadek komunizmu, jak również współczesne przemiany gospodarcze w Europie i na świecie.

Matura z historii 2019 – termin

W roku szkolnym 2018/2019 wyznaczono termin matury z historii na 20 maja 2018 (poniedziałek), oba poziomy (według starej i nowej formuły) na 14:00.

Dodatkowy termin matury z historii 2019 przypada na 14 czerwca 2019 (piątek) o godz. 14:00.

Matura z historii – wyniki egzaminów w poprzednich latach

W 2015 roku do matury z historii podeszło 17,3 tysiąca uczniów szkół średnich. Średni wynik wyszedł 50 proc. W 2016 roku przedmiot ten zdawało 19 tysięcy maturzystów, z wynikiem uśrednionym do 42 proc. Mniej absolwentów, bo 18 tysięcy, pisało maturę z historii w 2017 roku. Maturzyści osiągnęli średni wynik 33 proc.

Do matury z historii w 2018 roku przystąpiło 18,5 tys. osób. Średni wynik uzyskany przez zdających to 32 proc.

Matura z historii – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z historii z odpowiedziami w starej formule:

Matura z historii na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z historii na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z historii na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Matura z historii na poziomie podstawowym – arkusz 2018 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

Arkusze maturalne z historii z odpowiedziami w nowej formule:

Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z historii na poziomie rozszerzonym – arkusz 2018 + odpowiedzi

d4iaios

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4iaios
d4iaios
d4iaios
Więcej tematów
d4iaios