WP

Matura 2018, 2017, 2016, 2015 z fizyki - odpowiedzi, arkusze, terminy - Najnowsze informacje

Tematem obowiązującym na maturze z fizyki są m.in. kwanty iStock
Podziel się

Fizyka należy do przedmiotów fakultatywnych na maturze i może być zdawana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Uzyskanie dobrego wyniku na egzaminie dojrzałości z fizyki pozwoli dostać się na studia inżynierskie i przyrodnicze.

WP

Matura z fizyki - zadania

Podstawowy egzamin maturalny z fizyki składa się z dwóch części: zadań zamkniętych i otwartych, w każdej po średnio 10 poleceń. Zadania zamknięte opierają się na pytaniu i czterech możliwych odpowiedziach, z których poprawna jest tylko jedna. Każda właściwie wskazana odpowiedź to jeden punkt dla maturzysty. Część druga obejmuje zadania otwarte, które niekiedy rozbudowane są do kilku podpunktów. Polecenia wymagają umiejętności wykorzystania w obliczeniach wzorów, często w odniesieniu do rysunków, schematów i wykresów.

W strukturze arkusza matury rozszerzonej z fizyki nie ma wyraźnego podziału między zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Do jednego ćwiczenia mogą odnosić się podpunkty z poleceniami wykonania obliczeń lub wyboru jednej z czterech proponowanych odpowiedzi. Zadania zamknięte przewidują ponadto wskazanie prawdy lub fałszu, dopasowanie odpowiednich terminów z ich definicjami lub wstawienie odpowiedniego słowa do danego tekstu.

Na maturę z fizyki uczeń powinien zabrać ze sobą linijkę oraz kalkulator prosty. Ze strony szkoły może natomiast spodziewać się tablicy wzorów fizykochemicznych do indywidualnego wykorzystania.

Matura z fizyki na poziomie podstawowym - zakres materiału

WP

Materiał obowiązujący na maturze podstawowej z fizyki obejmuje zagadnienia takie jak zasady dynamiki Newtona z definicją ruchu prostoliniowego jednostajnie i niejednostajnie przyspieszonego oraz siły ciężkości. Poza tym uczeń powinien znać pojęcia takie jak energia, moc i praca, a także zagadnienia dotyczące właściwości materii, jej budowy, gęstości i objętości. W zakresie podstawowym materiału maturalnego znajduje się także temat elektryczności – przepływu elektronów, natężenia, mocy i pracy prądu elektrycznego oraz rozróżnienie między przewodnikami i izolatorami.

Z tematu magnetyzmu na maturze podstawowej z fizyki może znaleźć się pytanie o bieguny magnetyczne magnesów trwałych czy działanie elektromagnesu. Ponadto uczeń powinien posiadać wiedzę na temat ruchu drgającego, optyki i fal, w szczególności elektromagnetycznych. Poziom podstawowy z fizyki obejmuje również zagadnienia z zakresu astronomii i grawitacji, a także elementów fizyki atomowej oraz jądrowej.

Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym - zakres materiału

Na egzaminie maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym obowiązuje zakres materiału podstawowego, w wielu kwestiach wzbogacony o dodatkowe zagadnienia. Poza tym pojawiają się nowe tematy, takie jak ruch punktu materialnego oraz powiązana z nim siła tarcia czy zjawisko odrzutu. Na maturze rozszerzonej z fizyki pojawia się ponadto zagadnienie mechaniki bryły sztywnej, energii mechanicznej i termodynamiki. Maturzysta powinien być zaznajomiony także z informacjami na temat ruchu harmonicznego i fal mechanicznych, jak również z elementami fizyki kwantowej.

Materiał, który ulega rozszerzeniu to pojęcie grawitacji, fal elektromagnetycznych i optyki, a także temat obejmujący zagadnienia prądu stałego, pola elektrycznego oraz magnetyzmu i indukcji magnetycznej.

WP

Termin matury z fizyki 2018

W roku szkolnym 2017/2018 CKE wyznaczyło datę matury tak podstawowej, jak i rozszerzonej z fizyki na 14 maja 2018 roku, na godz. 9:00.

Matura z fizyki – wyniki egzaminów w poprzednich latach

W 2015 roku do matury z fizyki jako przedmiotu fakultatywnego podeszło 17,3 tysiąca absolwentów szkół średnich. Średnia wyników, które uzyskali, wynosiła wówczas 44 proc. Rok później na egzamin dojrzałości z fizyki zdecydowało się niemal 22 tysiące maturzystów, którzy napisali test ze średnim wynikiem 41 proc. W 2017 roku uśredniony wynik zmalał do 40 proc, a do matury podeszło 21,8 tysięcy osób.

Matura - informacje ogólne i inne przedmioty

WP

Matura z fizyki – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z fizyki z odpowiedziami - stara formuła:

Matura z fizyki na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z fizyki na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z fizyki na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

WP

Arkusze maturalne z fizyki z odpowiedziami - nowa formuła:

Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

WP
WP