Trwa ładowanie...
d1na21t

Egzamin gimnazjalny 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 z języka niemieckiego - odpowiedzi, arkusze, terminy

Najnowsze informacje
Pixabay.com
Źródło: Pixabay.com
1.7
(3 głosy)
Oceń:

Język niemiecki jest jednym z języków nowożytnych, które gimnazjalista wybiera na egzamin gimnazjalny. Test na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających, natomiast wolę zdawania egzaminu rozszerzonego należy zgłosić najpóźniej na 30 dni przed ustalonym terminem testu. Łączna ilość punktów do zdobycia to 40, a czas to 60 minut.

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego na poziomie podstawowym – zadania

W arkuszu egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym znajduje się 11 zadań zamkniętych. Skonstruowane są one tak, by sprawdzić u ucznia znajomość języka mówionego i pisanego, a także wiedzę z zakresu gramatyki.

Część zadań dotyczy nagrań, które podczas egzaminu gimnazjalnego odsłuchiwane są dwukrotnie. Niektóre zadania poprzedzają krótkie teksty. Są to zazwyczaj notki, SMS-y, maile, zaproszenia czy wizytówki. Poza tym arkusz testu gimnazjalnego z języka niemieckiego zawiera zadania wchodzące w zakres gramatyki.

Na egzaminie podstawowym z języka niemieckiego uczeń udziela odpowiedzi poprzez wybór jednej z czterech propozycji, wskazanie prawdy lub fałszu albo dobranie odpowiednich elementów (na przykład tytułu do danego fragmentu tekstu).

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego na poziomie podstawowym – zakres materiału

Uczeń zdający egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym musi opanować pewien zakres słownictwa. Dotyczy ono wyglądu i cech charakteru człowieka, domu, nauki w szkole i wyposażenia szkoły, pracy, życia rodzinnego i towarzyskiego, odżywiania, turystyki i podróży, zakupów i usług, kultury i sportu, stanu zdrowia i chorób, flory i fauny, zagrożeń środowiska oraz osiągnięć techniki i nauki.

Poza tym gimnazjalista powinien czytać ze zrozumieniem i konstruować poprawnie krótkie wypowiedzi pisemne. Ważne, by potrafił także prowadzić konstruktywną rozmowę z wykorzystaniem zwrotów funkcjonujących w kulturze państw niemieckojęzycznych.

Uczeń, który zdaje język niemiecki na egzaminie gimnazjalnym, musi opanować następujące zagadnienia z zakresu gramatyki:

 • rodzajniki określone i nieokreślone, rodzajniki zerowe,
 • odmiana rzeczownika,
 • odmiana imion własnych,
 • liczba mnoga,
 • rzeczowniki odczasownikowe i odprzymiotnikowe, bezokolicznikowe, zdrobniałe,
 • rekcja najczęściej używanych rzeczowników, czasowników i przymiotników,
 • przymiotnik jako orzecznik lub przydawka, stopniowanie przymiotnika,
 • zaimki: osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, pytające, nieokreślone, wskazujące, wzajemne i nieokreślone,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • przysłówki zaimkowe, stopniowanie przysłówków,
 • partykuły,
 • przyimki używane z celownikiem, biernikiem, z celownikiem lub biernikiem,
 • czasy: Präsens, Futur I, Präteritum, Perfekt,
 • czasowniki posiłkowe: "sein", "haben" i "werden",
 • czasowniki zwrotne,
 • tryb rozkazujący, przypuszczający i warunkowy,
 • strona bierna,
 • szyk wyrazów,
 • zdania proste,
 • przeczenia,
 • zdania współrzędnie złożone ze spójnikiem i bez.

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – zadania

Arkusz egzaminu rozszerzonego z języka niemieckiego ma podobną strukturę do podstawowego, z tą różnicą, że zawiera tylko 8 zadań. Jedno z nich to zadanie otwarte. Gimnazjalista zdający test może zostać poproszony o napisanie krótkiej notatki, maila czy listu formalnego lub nieformalnego.

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego na poziomie rozszerzonym zawiera również trudniejsze zadania, zarówno z języka użytkowego, jak i gramatyki. Mogą one polegać na tłumaczeniu części zdania z języka polskiego na niemiecki lub uzupełnianiu go podanymi słowami w odpowiedniej formie.

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego na poziomie rozszerzonym – zakres materiału

Zakres materiału obowiązujący na rozszerzonym egzaminie gimnazjalnym z języka niemieckiego zawiera pełny zakres podstawowy. Poszerzony jest jednak o dodatkowe zagadnienia gramatyczne. Gimnazjalista powinien bowiem znać czasowniki złożone, liczebniki mnożne i nieokreślone, odmianę oraz zasady używania czasowników modalnych w czasach Präsens i Präteritum, a także form imiesłowowych czasownika Partizip II.

Z zakresu składni osoba podchodząca do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym powinna opanować zdania podrzędnie złożone (podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, czasu oraz celu, warunkowe rzeczywiste, porównawcze, a także przydawkowe).

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego 2019 – termin

Termin egzaminu gimnazjalnego 2019 z języka niemieckiego na poziomie podstawowym został wyznaczony przez CKE na 12 kwietnia (piątek) 2019 roku na godzinę 9.00. Egzamin z zakresu rozszerzonego odbędzie się natomiast 12 kwietnia 2019 roku o 11.00.

Termin dodatkowy zdawania egzaminu gimnazjalnego z niemieckiego to 5 czerwca (środa) 2019 roku – poziom podstawowy o godzinie 9.00, a rozszerzony o 11.00.

CKE poinformowało, że wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 z niemieckiego zostaną ogłoszone 14 czerwca.

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego – wyniki z poprzednich lat

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego z języków nowożytnych obowiązuje od 2012 roku. Osoby, które zdawały wtedy język niemiecki na poziomie podstawowym, uzyskały średni wynik wynoszący 57 proc., a rok później – 58 proc. Rok 2014 był zdecydowanie słabszy, zdający osiągnęli bowiem średni wynik 54 proc. W kolejnych latach (2015 i 2016) wynik wyniósł 57 proc, natomiast później znów zaczął spadać (54 proc. w 2017 i 52 proc. w 2018).

Jeśli chodzi o średnie wyniki egzaminu rozszerzonego z języka niemieckiego, w 2012 roku sięgnęły one zaledwie 33 proc. W kolejnych latach poprawiły się i dotychczas oscylowały wokół 40 proc. (w 2013 roku 40 proc., w 2014 roku 39 proc., w 2015 roku 41 proc., w 2016 roku 44 proc, w 2017 roku 41 proc., a w 2018 roku 42 proc.).

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego – arkusze i odpowiedzi

Oto arkusze egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego z lat 2012–2018:

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2012 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2012 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2013 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2013 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2014 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2014 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2015 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2015 cz. 1 + arkusz 2015 cz. 2 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2016 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2016 cz. 1 + arkusz 2016 cz. 2 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2017 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2017 + odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) – arkusz 2018 + odpowiedzi
Egzamin gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) – arkusz 2018 + odpowiedzi

d1na21t
d1na21t
d1na21t
Więcej tematów
d1na21t