Trwa ładowanie...

Rząd zmienił termin. Ustawa antyterrorystyczna w Sejmie

• Rządowy projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej trafił do Sejmu • Zamiast 1 czerwca, ma wejść dzień po ogłoszeniu • Przepisy dotyczące podawania danych przy zakupie kart przedpłaconych mają zacząć obowiązywać 30 dni od ogłoszenia
Share
Rząd zmienił termin. Ustawa antyterrorystyczna w Sejmie
Źródło: WP, Fot: Andrzej Hulimka
d3p76xs

Rządowy projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej trafił do Sejmu, otrzymał numer druku. Prawdopodobnie będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu. Zgodnie z tekstem przekazanym Izbie ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Rada Ministrów przyjęła projekt w miniony wtorek. Jeszcze w tekście kierowanym na posiedzenie i we wcześniejszych wersjach miała ona wejść w życie 1 czerwca, jednak rząd zmienił ten termin. 30 dni od ogłoszenia wejdą w życie przepisy dotyczące podawania danych przy zakupie kart przedpłaconych telefonii komórkowej. We wcześniejszych wersjach miał to być 1 lipca.

Rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych przygotowano w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jej podstawowym celem ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

d3p76xs

Po posiedzeniu rządu, który przyjął projekt, CIR informowało, że projektowana ustawa ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb i doprecyzować zasady współpracy między nimi. Ma też zapewnić możliwość skutecznych działań w przypadku podejrzenia wystąpienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania w sytuacji jego popełnienia. Nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny, jeśli doszłoby do zamachu terrorystycznego w Polsce - wyjaśniło CIR.

Zgodnie z projektem szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym i głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. Minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał za przygotowanie do zdarzeń o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Szef ABW w celu zapobiegania zamachom będzie koordynował czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W projekcie przewidziano także prowadzenie przez szefa ABW wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i SKOK-ów.

d3p76xs

Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy mają także sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Szef ABW będzie m.in. oceniał bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadził centralny rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo tych systemów, np. ataków hakerskich.

Projekt zakłada, że karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane, a ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi w ciągu kilku miesięcy swoje dane. "Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o terroryzm" - tłumaczyło CIR.

W odpowiedzi na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku projekt ustawy wprowadza nowe typy przestępstw - odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej.

Zgodnie z projektem, szef ABW w celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym, będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na nagrywaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej.

d3p76xs

W przypadkach wskazanych w projektowanej ustawie funkcjonariusze ABW, policji i Straży Granicznej będą mieli prawo pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca - zaznaczono w komunikacie. Będzie to możliwe np. w przypadku podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.

Szef ABW będzie mógł nieodpłatnie korzystać z danych i informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach. Chodzi o dostęp - w celu zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym - do baz danych prowadzonych np. przez: Policję, Urząd ds. Cudzoziemców, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komisję Nadzoru Finansowego.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie czterostopniowego systemu stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA) na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni (stopni CRP) - powszechnie obowiązujących i dostosowanych do wymogów NATO.

Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym oddziaływaniem stopnia alarmowego.

d3p76xs

Przy tych najwyższych stopniach, jeśli użycie policji okaże się niewystarczające, będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie wojska. Decyzję o jego użyciu będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra SWiA. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem decyzja ta nie będzie wymagała, jak dotychczas, zatwierdzenia przez prezydenta. Minister obrony narodowej będzie jednak musiał niezwłocznie poinformować prezydenta i premiera o jej wydaniu - przy czym prezydent będzie mógł wydać postanowienie o zmianie lub uchyleniu decyzji. Uchylenie decyzji będzie przerywało działania wojska.

W przypadku podejrzenia lub przygotowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej oraz znalezienia rzeczy stanowiących dowód w sprawie, prokurator będzie mógł postanowić o przeszukaniu pomieszczeń i innych miejsc znajdujących się na wskazanym obszarze, a także o zatrzymaniu osoby podejrzanej.

CIR zaznaczyło, że "projektodawca uznał, że ważniejsza jest ochrona życia ofiary niż sprawcy zamachu", wprowadzając do projektu szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. "Chodzi o możliwość tzw. specjalnego użycia broni, które może prowadzić do śmierci zamachowca. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność działań policji w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale będzie traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, wykorzystywany jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ofiary" - oceniło Centrum.

Projekt zawiera też regulacje dotyczące możliwości zestrzelenia lub przejęcia kontroli nad dronami. Będzie można to zrobić gdy przebieg lotu: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom. Będzie to także dotyczyć podejrzenia, że dron zagraża bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej lub może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego.

Limit wydatków na realizację ustawy do 2026 r. wyniesie ponad 350 mln zł - w pierwszych dwu latach (2017-18) po ponad 90 mln zł rocznie, a w kolejnych - ok. 20 mln zł rocznie.

d3p76xs

Podziel się opinią

Share
d3p76xs
d3p76xs
Więcej tematów