Trwa ładowanie...
d4al85t

Nie wolno już bić dziecka w Polsce

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zakaz kar cielesnych, bezpłatną obdukcję u lekarza pierwszego kontaktu, możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą oraz nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę.

Share
d4al85t

Zgodnie z nowelizacją, w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzony został zakaz kar cielesnych. Kolejnym punktem nowelizacji jest zapis, iż właściwie przeszkoleni pracownicy socjalni będą mogli natychmiast zabrać dziecko z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Rozwiązanie takie będzie stosowane zwłaszcza w sytuacjach, gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwymi lub pod wpływem środka odurzającego.

Odebranie dziecka z rodziny pracownik socjalny będzie mógł wykonać tylko przy udziale policji lub pracowników służby zdrowia. W ciągu 24 godzin o odebraniu dziecka powiadomiony zostanie sąd rodzinny.

Nowelizacja przewiduje też, że możliwe będzie uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, otrzymanego np. od lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu. Obecnie obdukcję bezpłatną wykonuje się na wniosek prokuratora. Stwarza to często utrudnienia, zwłaszcza wtedy, gdy należy działać natychmiast.

d4al85t

Nowelizacja ustawy zakłada też, że gminy oraz samorządy wojewódzkie będą miały obowiązek opracowania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co w konsekwencji umożliwi ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z programów przygotowanych przez ministra pracy.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość wydania sprawcy nakazu opuszczenia lokalu oraz powstrzymywania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi, np. matką, już na etapie postępowania prokuratorskiego. Obecnie nakaz taki mógł być wydawany jedynie przez sąd. Ponadto zaproponowano, aby sprawca przemocy w rodzinie musiał obowiązkowo uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych, nawet bez konieczności wyrażania swojej zgody.

Nadzór i kontrola nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzony zostanie wojewodzie. Wojewoda będzie miał również obowiązek powołania Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą musieli ze sobą współpracować, tworząc zespoły interdyscyplinarne.

Nowelizacja powstała przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, między innymi Fundacją Dzieci Niczyje, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Mederi. Organizacje te podczas spotkań z premierem zgłosiły swoje rekomendacje działań i zapisów w ustawie. większość z nich uzyskała akceptację rządu.

d4al85t

Podziel się opinią

Share
d4al85t
d4al85t
Więcej tematów