WP

Matura 2018, 2017, 2016, 2015 z języka polskiego - odpowiedzi, arkusze, terminy - Najnowsze informacje

Jednym z wymagań na maturze z polskiego jest znajomość lektur iStock
Podziel się

Matura z języka polskiego to egzamin obowiązkowy dla każdego absolwenta szkoły średniej na poziomie podstawowym. Jest to również egzamin, który decyduje o zdaniu matury. Wymagane jest osiągnięcie wyniku na poziomie 30 proc.

WP

Matura z języka polskiego — zadania

Arkusz matury podstawowej z języka polskiego zawiera kilkanaście zadań, które bazują na tekstach literatury przedmiotu: felietonach, opracowaniach, krytykach itp. Zadania zamknięte to zazwyczaj wybór prawdziwości lub nieprawdziwości danego zdania, łączenie pojęć z definicjami czy przyporządkowywanie tytułów do fragmentów. Zadania otwarte są natomiast krótkie i polegają na streszczeniu tekstu albo podaniu informacji na podstawie posiadanej wiedzy. Druga część egzaminu to rozbudowana wypowiedź pisemna, która powinna nawiązywać do jednego z dwóch podanych fragmentów literatury podmiotu. Pierwszy z tekstów to proza, drugi zaś poezja.

Matura rozszerzona z polskiego opiera się jedynie na rozbudowanej wypowiedzi pisemnej. Do wyboru maturzysty pozostawione są dwa tematy. Podobnie jak na podstawie pierwszy z ich nawiązuje do tekstu napisanego prozą, drugi do poezji, najczęściej do porównania dwóch utworów.

Formuła arkuszy maturalnych z języka polskiego pozostała niezmieniona, dlatego opis odnosi się zarówno do "starej", jak i "nowej" matury.

Matura podstawowa z języka polskiego – zakres materiału

WP

Maturzysta zdający egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym powinien potrafić rozpoznać specyfikę, styl, nadawcę i odbiorcę analizowanego tekstu, a także wskazać w nim słowa kluczowe. Poza tym powinien znać pojęcie aktu komunikacyjnego, funkcji tekstu czy języka jako systemu znaków, jak również podstawowe środki stylistyczne. Matura podstawowa wymaga również od uczniów znajomości konwencji i epok literackich oraz ich najważniejszych cech. Maturzysta powinien również umieć interpretować tekst z wykorzystaniem kontekstów, a także odczytywać treści alegoryczne i symboliczne danych tekstów.

Z zakresu tworzenia własnych tekstów mówionych, czy pisanych uczeń podchodzący do matury podstawowej z języka polskiego powinien umieć stworzyć dłuższą wypowiedź (referat, recenzja, interpretacja, rozprawka) na podstawie zasad logiki i komunikacji. Poza tym wymaga się od niego umiejętności streszczania czy parafrazowania tekstów cudzych, a także logicznego argumentowania własnych przekonań.

Ponadto maturzystę obowiązuje kanon lektur szkolnych, który ustalany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Matura rozszerzona z języka polskiego – zakres materiału

Maturzystę zdającego maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności z poziomu podstawowego. Poza tym powinien interpretować teksty na podstawie własnych spostrzeżeń oraz opracowań i krytyk literackich, porównywać tekst linearny z hipertekstem czy rozpoznawać retoryczną organizację wypowiedzi. Od ucznia na rozszerzeniu wymagana jest też znajomość funkcji tekstu oraz ich rozpoznawanie i opisywanie, jak również rozpoznanie związku języka z obrazem świata. W kontekście analizy tekstu maturzysta powinien widzieć iluzje literackie i symbole kulturowe, a także znać i wskazywać wszystkie środki artystycznego wyrazu. W języku pisanym wymaga się od maturzysty samooceny własnych kompozycji językowych.

WP

Podobnie jak na maturze podstawowej z języka polskiego, także na rozszerzonej maturzystę obowiązuje znajomość lektur szkolnych określonych przez ministerstwo.

Matura z języka polskiego 2018 – termin

Termin matury pisemnej z języka polskiego w 2018 roku został wyznaczony na piątek, 4 maja 2018. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00, a na poziomie rozszerzonym o 14.00. Maturalne egzaminy ustne z języka polskiego odbywać się będą od 9 maja do 22 maja (bez niedziel).

Matura z języka polskiego – wyniki egzaminów w poprzednich latach

W 2015 roku maturę podstawową zdawało 177,5 tys. uczniów, którzy osiągnęli średni wynik 66 proc. Na rozszerzenie zdecydowało się 37,6 tys. maturzystów, a uśredniony wynik wyniósł 61 proc. Rok później język polski podstawowy pisało 261 tys. osób (wynik średni 59 proc.), a rozszerzony 44,5 tys. (średnio 61 proc.).

WP

W 2017 roku do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym podeszło również 261 tys., a na poziomie rozszerzonym 49,7 tys. uczniów. Średnie wyniki wyniosły odpowiednio 56 proc. i 50 proc.

Matura z języka polskiego – arkusze i odpowiedzi

Arkusze maturalne z języka polskiego z odpowiedziami w starej formule:

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

WP

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

Arkusze maturalne z języka polskiego z odpowiedziami w nowej formule:

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2015 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2015 + odpowiedzi

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2016 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2016 + odpowiedzi

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym – arkusz 2017 + odpowiedzi
Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – arkusz 2017 + odpowiedzi

WP
WP