Trwa ładowanie...

Nowe pociągi dla WKD (WIZUALIZACJE)

Nowe pociągi dla WKD (WIZUALIZACJE)
d3fpgnn
d3fpgnn

Takie pociągi będą jeździć jako składy Warszawskiej Kolei Dojazdowej od przyszłego roku. Przygotowuje je nowosądecka firma Newag. Kursy dla WKD ma rozpocząć od 2016 roku 6 takich składów. Pojazd EZT 39WE przy­ciąga uwagę przede wszyst­kim swoim futu­ry­stycz­nym wyglą­dem. Domi­nują w nim geo­me­tryczne formy łączone z łagod­nie ukształ­to­wa­nymi powierzch­niami zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.

- Czoło z dużą szybą przed­nią nadaje pocią­gowi nowo­cze­sny, nawią­zu­jący do dyna­miki mia­sta kształt, a także zapew­nia maszy­ni­ście dosko­nałą widocz­ność w spe­cy­ficz­nych warun­kach rucho­wych linii WKD. Wyświe­tlacz oraz reflek­tor górny zamknięte są optycz­nie w jed­nym pasie z szybą. Całość domy­kają masywne osłony absor­be­rów ener­gii zde­rze­nia, które przy­po­mi­nają płozy i spra­wiają wra­że­nie jakby pojazd sunął nad powierzch­nią ziemi - opowiadają twórcy nowego modelu.

*Projektanci zwracają uwagę także na dużą ilość drzwi na stronę pojazdu, które uła­twią wsia­da­nie i wysia­da­nie. *Uwagę przy­ku­wają także lampy sufi­towe i otwory wen­ty­la­cyjne w kształ­cie trapezów. Pojazd ma także ograniczoną emisję hałasu do otoczenia.

d3fpgnn

Sze­ścio­czło­nowy pojazd o dłu­go­ści 60 m skła­dał się będzie z 2 jed­no­prze­strzen­nych czę­ści po 3 człony każda. Pomie­ści łącznie 505 pasa­że­rów w tym 164 na miej­scach sie­dzą­cych. Wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD. Wszyst­kie pojazdy wypo­sa­żone będą w kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych*. 39WE na linii WKD pojadą z pręd­ko­ścią 80 km/h. *

d3fpgnn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Wiadomości na:

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3fpgnn
Więcej tematów