Trwa ładowanie...

WROTA STATYSTYKI otwierają nowe możliwości analizy danych

Projekt WROTA STATYSTYKI realizowany przez Główny Urząd Statystyczny ma na celu podniesienie jakości, użyteczności oraz poprawę dostępności informacji statystycznych dla jak największego grona odbiorców, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Materiał sponsorowany Główny Urząd Statystyczny
 Źródło: materiały partnera
dl1lm7s
dl1lm7s

Nowe możliwości, innowacyjne rozwiązania

Nadprodukcja często nieuporządkowanych informacji, o zróżnicowanych treściach i formach oraz różnym stopniu wiarygodności jest współcześnie problemem, naprzeciw któremu wychodzi statystyka publiczna.

Projekt WROTA STATYSTYKI rozszerza dostęp do danych statystycznych poprzez nowoczesną platformę internetową. Umożliwia ona różnym grupom odbiorców intuicyjne wyszukanie danych i zrozumienie złożonych informacji. Poprzez podnoszenie jakości usług i integrację różnorodnych zasobów, platforma jest źródłem rzetelnych danych. Zaawansowane narzędzia wyszukiwania umożliwiają łatwiejszy dostęp do danych statystycznych.

Statystyka publiczna dąży do wykorzystywania nowoczesnych technologii, które ułatwią odbiorcom wyszukiwanie danych oraz wykonywanie szczegółowych analiz.

Użytkownicy mają bezpłatny dostęp do danych, które mogą dowolnie konfigurować, zestawiać ze sobą oraz wizualizować za pomocą map i wykresów.

dl1lm7s

Innowacje, do których dostęp otwierają WROTA STATYSTYKI, dotyczą nie tylko zbierania, przetwarzania i analizy danych. To przede wszystkim udostępnianie danych w zróżnicowanej formie i za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Tam, gdzie jest to możliwe statystyka odchodzi od zadawania pytań poszczególnym respondentom i pozyskuje dane z administracyjnych i pozaadministracyjnych rejestrów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wykorzystywane są nowe źródła danych, takie jak: informacje rejestrowane przez kasy fiskalne dużych sieci handlowych, dane dotyczące natężenia ruchu na autostradach, dane dostarczane przez operatorów sieci komórkowych, a nawet zdjęcia satelitarne.

Ilu użytkowników, tyle korzyści 

Realizacja projektu WROTA STATYSTYKI umożliwiła szybsze reagowanie na potrzeby odbiorców danych, przez zbudowanie systemów obsługi zgłaszania zapotrzebowania i zamawiania produktów/danych statystycznych oraz badania i oceny satysfakcji klientów.

Dzięki temu:

Osoby indywidualne: mają dostęp do szerokiego zakresu rzetelnych i aktualnych informacji statystycznych. Użytkownicy mogą lepiej zrozumieć sytuację społeczno-gospodarczą, opracować swoje analizy i podejmować trafne decyzje. 

dl1lm7s

Podmioty gospodarcze: mogą korzystać z danych, które pozwolą na głębsze zrozumienie dynamiki rynku, identyfikację szans i zagrożeń dla biznesu.

Instytucje publiczne: korzystają z produktów projektu, aby efektywnie planować, monitorować i oceniać skuteczność polityk publicznych oraz działań na różnych poziomach. Efekty projektu WROTA STATYSTYKI ułatwiają instytucjom publicznym podejmowanie decyzji opartych na danych, co przekłada się na lepsze zarządzanie publiczne i skuteczniejsze realizowanie celów społecznych i gospodarczych.

Stworzona w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, Składnica Potrzeb Użytkowników ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb wszystkich osób, które korzystają z danych. Informacje gromadzone w Składnicy za pomocą elektronicznych formularzy, ankiet oraz na podstawie analizy ruchu na stronie stat.gov.pl, pomagają odpowiadać na potrzeby informacyjne odbiorców.

Niezależnie od zawodu czy zainteresowań każdy użytkownik ma:

  • bezpłatny dostęp do wiarygodnych i rzetelnych informacji,
  • wsparcie w podejmowaniu decyzji: szczegółowe analizy, które mogą okazać się kluczowe dla różnych dziedzin życia, takich jak edukacja, praca czy rozwój osobisty, 
  • dane przedstawione w przystępny sposób dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.
dl1lm7s

Misja

Dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych danych statystycznych wysokiej jakości jest nadrzędnym zadaniem służb statystyki publicznej, służącym zaspokajaniu potrzeb informacyjnych organów państwa, administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej, a także całego społeczeństwa, w tym pojedynczego obywatela. Gromadzenie danych, ich opracowywanie, a w końcowym etapie udostępnianie daje odbiorcom możliwość zapoznania się m.in. z sytuacją ekonomiczną, demograficzną, społeczną kraju, stanem środowiska naturalnego, czy zachodzącymi w nich zmianami.

Produkty projektu WROTA STATYSTYKI udostępniają zasoby statystyki publicznej dla wszystkich odbiorców. Stanowią nieocenione źródło wiedzy dla każdego, kto chce w pełni czerpać z dostępnych danych statystycznych. Zachęcamy do aktywnego korzystania z innowacyjnego portalu, który pozwoli na świadome i efektywne podejmowanie decyzji w różnych dziedzinach życia.

Projekt WROTA STATYSTYKI jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki", (Typ I projektu: "Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych")

Materiał sponsorowany Główny Urząd Statystyczny
dl1lm7s

WP Wiadomości na:

dl1lm7s
Więcej tematów