Trwa ładowanie...

"Ten rok został zmarnowany. Tusk putinizuje Polskę"

- Na początku drugiej kadencji Donalda Tuska mieliśmy do czynienia z biernością większości Platformy i z działaniami premiera, które określam mianem putinizacji - oceniła prof. Jadwiga Staniszkis w wywiadzie dla dziennika "Rzeczpospolita". Zdaniem socjolog, rok 2011 został zmarnowany, szczególnie w końcówce.

Share
"Ten rok został zmarnowany. Tusk putinizuje Polskę"
Źródło: PAP, fot: Bartłomiej Zborowski
d49sk71

Czytaj także:

Według prof. Staniszkis, 2012 rok może być "niesamowity i zaskakujący", ale tylko za sprawą tego, co będzie działo się na zewnątrz. - Je­śli cho­dzi o we­wnętrz­ne me­cha­ni­zmy, bę­dzie to kon­ty­nu­acja nie­zbyt po­zy­tyw­nych zja­wisk, któ­re ob­ser­wo­wa­li­śmy w koń­czą­cym się ro­ku - przewiduje socjolog.

W ocenie prof. Staniszkis, to co wydarzy się na zewnątrz Polski może bardzo wiele zmienić w naszym kraju. Jak przykład podała wybory w Niemczech. - Zmiana warty może za­sad­ni­czo zmie­nić na nie­ko­rzyść re­la­cje z Pol­ską. Je­śli wy­gra SPD, a na ko­ali­cjan­ta weź­mie so­bie Zie­lo­nych. - stwierdziła profesor. Jak tłumaczyła, w takim wypadku będziemy mieli do czynienia z "bar­dziej pro­stac­ką po­li­ty­ką Nie­miec w sto­sun­ku do Pol­ski". - Kanc­lerz An­ge­la Mer­kel, na­wet w kwe­stii unii fi­skal­nej, mia­ła jed­nak ła­god­niej­sze sta­no­wi­sko niż in­ne nie­miec­kie si­ły po­li­tycz­ne. A na­dzie­je pol­skie­go rzą­du, że sta­nie­my się czę­ścią we­wnętrz­ne­go de­cy­zyj­ne­go krę­gu Unii Eu­ro­pej­skiej, są złud­ne - podkreśliła.

d49sk71

Prof. Staniszkis odniosła się także do sytuacji politycznej w kraju. Jej zdaniem, ten rok został zmarnowany. - Mieliśmy do czynienia z biernością większości Platformy i z działaniami premiera, które określam mianem putinizacji. Mam na myśli arbitralność decyzji, stosunek do procedur prawnych i demokracji. I nie chodzi mi tylko o porównywanie tego, co robił Tusk, z politycznymi działaniami kanclerz Merkel w czasach kryzysu - powiedziała socjolog.

d49sk71

Podziel się opinią

Share
d49sk71
d49sk71
Więcej tematów