Trwa ładowanie...
d3j3cyb

Matura 2016 język francuski – opis egzaminu

Francuski to jeden z kilku możliwych do wyboru języków, jakie można zdawać na maturze. Obecnie egzamin z tego przedmiotu odbywa się na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla osób, które zdecydowały się wybrać francuski na obowiązkową maturę z języka obcego nowożytnego. Poziom rozszerzony natomiast zdają tylko ci abiturienci, którzy postanowili zdawać z tego przedmiotu dodatkowo. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Matura z języka francuskiego często brana jest pod uwagę w procesie rekrutacji na różne kierunki studiów, głównie o profilu filologicznym.
Matura z francuskiego – część pisemna
Pisemny egzamin maturalny z języka francuskiego przeprowadzany jest na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W oby przypadkach test ten sprawdza u zdających następujące kompetencje: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność skonstruowania wypowiedzi pisemnej na wskazany temat. Arkusze z zakresu podstawowego i rozszerzonego różnią się od siebie stopniem trudności. Polecenia zawarte w zestawach przybierają charakter zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Podstawowa matura z języka francuskiego przeprowadzana jest dla osób, które wcześniej zadeklarowały chęć zdawania z tego przedmiotu obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zaliczenie tego sprawdzianu jest jednym z warunków koniecznych, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadectwo dojrzałości. Poziom rozszerzony natomiast skierowany jest dla osób chętnych, które postanowiły zdawać maturę z języka francuskiego dodatkowo. Nieco inaczej wygląda sytuacja u abiturientów, którzy przystępują do
egzaminu dojrzałości na jego „starych” zasadach. Takie osoby mogą podejść do dodatkowej matury z francuskiego na obu poziomach.
Matura z francuskiego – część ustna
Do ustnej części egzaminu z języka francuskiego zobowiązani są przystąpić osoby, które wybrały ten język jako obowiązkowy przedmiot maturalny, a także abiturienci, którzy zdają francuski dodatkowo, przy czym jest to język inny niż ten zdawany obligatoryjnie. Ustna część matury z języków obcych nowożytnych pozbawiona jest podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Sam egzamin przebiega według ustalonego schematu. Zdający abiturient na samym początku losuje jeden zestaw egzaminacyjny. Ten składa się z trzech części – pierwsza z nich polega na przeprowadzeniu z egzaminatorem rozmowy na zadany temat, druga na opisaniu ilustracji i udzieleniu odpowiedzi na dołączone do niej pytania, natomiast trzecia wymaga od maturzysty wypowiedzenia się na zadany temat, a także odpowiedzeniu na kilka pytań egzaminatora. Maksymalnie na maturze ustnej z języka francuskiego można otrzymać 30 punktów. Aby egzamin został zaliczony, należy otrzymać 30% z nich.
Matura język francuski 2016 – kiedy?
W tym roku matura z języka francuskiego odbędzie się 19 maja. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się punktualnie o godzinie 9:00. Maturzyści będą mieć 120 minut na rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu. Na godzinę 14:00 natomiast zaplanowano sprawdzian z zakresu rozszerzonego. W jego przypadku czas pracy wynosi 150 minut (nie dotyczy osób zdających „starą” maturę z języka francuskiego, której długość na poziomie rozszerzonym to 120 minut). Terminy egzaminów ustnych ustalane są indywidualnie przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Czas trwania matury ustnej z języka francuskiego wynosi około 15 minut.
Język francuski na maturze - dozwolone pomoce
W trakcie egzaminu maturalnego z języka francuskiego nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych. Warto przypomnieć, że każdy zdający powinien pamiętać o zabraniu na maturę długopisu lub pióra z czarnym atramentem, a także dokumentu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Matura 2016 język francuski – opis egzaminu
(PAP, Fot: Darek Delmanowicz)
d3j3cyb

W. Chentkiewicz

d3j3cyb

Podziel się opinią

Share

d3j3cyb

d3j3cyb
Więcej tematów