Trwa ładowanie...

Andrzej Duda na forum ONZ: Polska angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jako wiarygodny i odpowiedzialny partner Polska angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ - zapewnił prezydent Andrzej Duda przemawiając we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Share
Andrzej Duda na forum ONZ: Polska angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Źródło: PAP, fot: Radek Pietruszka
dmfxkpf

Prezydent zaznaczył, że na gruncie krajowym konkretnym krokiem na rzecz realizacji wizji rozwoju zgodnego z duchem Agendy 2030 jest przyjęta przez rząd RP w lutym br. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jak mówił, ma ona za zadanie zapewnić - Polsce i Polakom zrównoważony, stabilny i przede wszystkim odpowiedzialny rozwój - taki, który dokonywać się będzie na naszych oczach, ale też, a może przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach -.

Z kolei na arenie międzynarodowej, mówił prezydent, Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego, m.in. poprzez realizację współpracy rozwojowej. - Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną - oświadczył Duda.

dmfxkpf

Jak dodał, Polska przywiązuje dużą wagę do zapewnienia spójności i komplementarności pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową. - Kluczowe w naszym przekonaniu znaczenie ma likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych - podkreślił Duda.

Polska będzie kontynuować działania na rzecz ochrony klimatu

Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony klimatu - mówił we wtorek w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda podczas 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zapewnił, że nasz kraj będzie kontynuować "działania na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju".

Prezydent podkreślił, że zahamowanie zmian w środowisku naturalnym jest jednym z celów Agendy 2030 ONZ.

Zaznaczył, że "Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się, w tym zakresie, ze swoich zobowiązań".

dmfxkpf

- Z nadwyżką zrealizowaliśmy cel redukcyjny wyznaczony nam w Protokole z Kioto. Wraz z UE realizujemy najbardziej ambitny w skali globalnej wkład do Porozumienia Paryskiego. Będziemy kontynuować nasze działania na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju służącego ochronie klimatu - oświadczył Duda.

Prezydent zaznaczył, że w 2018 r. Polska po raz trzeci będzie gospodarzem Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Podkreślił, że szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach będzie miał znaczenie kluczowe z uwagi na planowane przyjęcie pakietu decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie.

- Jako prezydencja COP, Polska dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia zamierzonych ambitnych rezultatów szczytu. Będziemy kontynuować przywództwo negocjacji klimatycznych w duchu Porozumienia Paryskiego, zapewniając uczestnictwo wszystkich państw i transparentność rozmów. Będziemy także szanować różne uwarunkowania krajowe stron i ich wybór ścieżki redukcji emisji - oświadczył prezydent.

Prezydent o próbach wpływania z zewnątrz na politykę państw

Próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej - oświadczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

dmfxkpf

Prezydent przekonywał, że wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnące zaangażowanie naszego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa.

Podkreślił przywiązanie Polski do nienaruszalności prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. - Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny - mówił.

Duda zaznaczył, że współcześnie szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, są wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych.

- Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe - propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne - podkreślił prezydent.

Wyraził przekonanie, że tego rodzaju "próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej".

dmfxkpf

Dodał, że bezpieczeństwo współczesnego świata należy pojmować wielopłaszczyznowo. - Poczucie bezpieczeństwa zaburzają bowiem także zmiany w środowisku naturalnym, nierówności ekonomiczne, konflikty o zasoby naturalne, czy kwestie związane z nieodpowiednią ochroną zdrowia. Uważamy, że również i te zagadnienia powinny stać się stałym tematem prac Rady Bezpieczeństwa - mówił prezydent.

"Naszym obowiązkiem jest likwidacja przyczyn uchodźstwa"

Naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie - oświadczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent podkreślił, że jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019 Polska będzie zabiegać o to, aby wszelkie spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z "zasadą pokojowego rozstrzygania".

- Działania prewencyjne, ukierunkowane na pierwotne źródła problemów, realizowane w miejscu ich występowania, przynoszą najlepsze, najbardziej namacalne i najszybsze rezultaty - podkreślił Duda.

dmfxkpf

Jak mówił, "takie podejście powinno dotyczyć przede wszystkim, choć nie tylko, kwestii związanych z masowymi migracjami i uchodźstwem".

Zaznaczył, że utrzymujące się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej walki wewnętrzne i zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak również wyzwania przez nie kreowane, wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej.

- Dlatego naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie - oświadczył Duda.

Według prezydenta działania humanitarne i pomoc rozwojowa muszą stawiać sobie za podstawowy cel udzielenie pomocy uchodźcom w powrocie do domów.

dmfxkpf

Nie możemy uznawać efektów stosowania agresji w polityce zagranicznej

Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie stosowania agresji jako instrumentu polityki zagranicznej - mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent wspomniał w tym kontekście o sytuacji Gruzji i Ukrainy. Podkreślił, że Polska zawsze przykładała dużą wagę do efektywności prawa międzynarodowego.

- Fundamentem regulacji prawno-międzynarodowych jest zasada współpracy i wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze. To ona jest gwarantem, że spory międzynarodowe będą rozwiązywane na drodze dialogu, a nie agresji i przemocy zbrojnej - mówił Duda.

Jak zaznaczył "w sytuacji, w której państwa stosują agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej, Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie takiej polityki".

Podkreślił, że "od blisko dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym: nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności, wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów".

- W naszej ocenie bezwzględne poszanowanie prawa międzynarodowego jest absolutną podstawą stabilnego, przewidywalnego i pokojowego ułożenia stosunków między państwami, a przez to zapewnienia rzeczywiście zrównoważonego rozwoju - mówił prezydent.

dmfxkpf

Podziel się opinią

Share
dmfxkpf
dmfxkpf
Więcej tematów