Trwa ładowanie...
dvnin7x

Matura z języka niemieckiego 2016. Część ustna i część pisemna. Informacje o egzaminie

Język niemiecki jest jednym z kilku, jakie maturzyści mogą wybrać na obowiązkowy egzamin z języka obcego nowożytnego. Oprócz tego przedmiot ten może być zdawany dodatkowo na poziomie rozszerzonym. W pierwszym z wymienionych przypadków egzamin przeprowadzany jest zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Zaliczenie obowiązkowego testu z języka obecnego nowożytnego na poziomie podstawowym stanowi jeden z warunków koniecznych do uzyskania świadectwa dojrzałości. Język niemiecki zdawany dodatkowo na maturze może być brany pod uwagę w procesie rekrutacji na różne kierunki studiów (np. o charakterze filologicznym).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Matura z języka niemieckiego 2016. Część ustna i część pisemna. Informacje o egzaminie
(WP.PL)
dvnin7x

###Matura z niemieckiego – część pisemna
Matura z języka niemieckiego w części pisemnej przeprowadzana jest na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym. Obowiązkowy egzamin z zakresu podstawowego składa się z zadań sprawdzających u maturzystów umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych. Zadania z tej częściej przybierają różną postać – test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, polecenia typu „prawda/fałsz”, uzupełnianie luk itp. Ostatnia część matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym polega na napisaniu tekstu użytkowego o objętości od 80 do 130 słów na zadany w poleceniu temat. Aby egzamin został uznany za zaliczony, zdający muszą zdobyć co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym również sprawdza u zdających umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych. Sprawdzian ten różni się od wariantu podstawowego stopniem trudności oraz formą wypowiedzi pisemnej, jaką
muszą w ostatnim zadaniu przygotować maturzyści. Na egzaminie rozszerzonym absolwenci mają za zadanie sporządzić tekst argumentacyjny na jeden z dwóch tematów do wyboru. Jego objętość powinna zmieścić się w przedziale 200-250 słów. ###Matura z niemieckiego – część ustna
Maturę ustną z języka niemieckiego zdaje się w dwóch przypadkach – jeśli przedmiot ten został wybrany jako obowiązkowy egzamin z języka obcego nowożytnego lub gdy jest to język zdawany dodatkowo, będący innym niż ten wybrany jako obligatoryjny. Ustny sprawdzian pozbawiony jest podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Osoba zdająca losuje zestaw pytań, który następnie przekazuje egzaminatorowi. Matura ustna rozpoczyna się krótką rozmową wstępną z komisją egzaminacyjną. Po niej zdający przystępuje do wykonania poleceń zamieszczonych w wylosowanym zestawie z pytaniami. Ten składa się z trzech części – pierwsza polega na przeprowadzeniu z egzaminatorem dialogu z uwzględnieniem podziału na role, w drugiej maturzysta opisuje zamieszczoną w zestawie ilustrację i odpowiada na dołączone do nich pytania, a w ostatniej wypowiada się na temat zaprezentowanego materiału stymulującego oraz udziela odpowiedzi na dwa pytania egzaminatora. Aby egzamin ustny z języka niemieckiego został zaliczony, zdający musi otrzymać co
najmniej 9 z 30 możliwych do zdobycia punktów. ###Matura – j. niemiecki: Kiedy? Ile trwa?
Matura podstawowa z języka niemieckiego odbędzie się w czwartek 12 maja o godzinie 9:00. W tym samym dniu dokładnie o godzinie 14:00 rozpocznie się egzamin z zakresu rozszerzonego. Na rozwiązanie podstawowego arkusza zadań uczniowie będą mieć 120 minut. Pół godziny dłużej na ukończenie swoich prac będą mieć maturzyści przystępujący do matury rozszerzonej. Egzamin ustny powinien trwać nie dłużej niż 15 minut. Jego termin ustalany jest indywidualnie w każdej szkole przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. ###Matura z języka niemieckiego – co mieć przy sobie?
Każdy podchodzący do matury abiturient powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty) oraz długopis/pióro z czarnym atramentem. W trakcie egzaminu z języka niemieckiego zabrania się korzystać z wszelkich pomocy naukowych (w tym również słowników), a także z urządzeń elektronicznych i mobilnych. W. Chentkiewicz

dvnin7x

Podziel się opinią

Share
dvnin7x
dvnin7x
Więcej tematów