Trwa ładowanie...

Całe województwo mazowieckie się starzeje. Alarmujące dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport "Prognoza ludności dla woj. Mazowieckiego na lata 2014 - 2050". Możemy się z niego m.in. dowiedzieć, że zgodnie z wynikami długookresowej prognozy ludności, województwo mazowieckie będzie powiększało liczbę mieszkańców do 2028 r., jednak po tym okresie wzrostu wystąpi spadek.

Share
Całe województwo mazowieckie się starzeje. Alarmujące dane GUS
Źródło: WawaLove.pl
d2jtpnj

Przewiduje się, że na Mazowszu w 2050 r. liczba mieszkańców wyniesie 5318,7 tys. osób, tj. o 1,9 tys. (o 0,04 proc.) więcej niż w 2013 r. W całym prognozowanym okresie stany ludności będą wyższe niż w 2013. Mazowieckie jednak to wyjątek. Tylko w naszym województwie liczba ludności będzie większa niż w 2013 r. W pozostałych województwach nastąpią spore spadki, na terenach województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego populacja osób zmniejszy się o ponad 20 proc.

Statystycy przewidują, że populacja Polski zmniejszy się w stosunku do 2013 r. o 4545 tys. osób i w końcu 2050 r. osiągnie 33951 tys. osób (88,2 proc. stanu z 2013).

W samej Warszawie liczba ludności zwiększy się w tym czasie o 2,6 proc.. Liczba ludności zwiększy się również w ośmiu powiatach leżących wokół stolicy. Znaczące - powyżej 20 proc. zwiększenie liczebności przewiduje się w powiatach: piaseczyńskim (o 44,0 proc.), wołomińskim (o 40,2 proc.), legionowskim (o 34,6 proc.), grodziskim (o 32,6 proc.) i warszawskim zachodnim (o 26,4 proc.).

d2jtpnj

Zmiany w natężeniu urodzeń i zgonów spowodują utrzymanie się na Mazowszu dodatniego przyrostu naturalnego (czyli różnicy między liczbą urodzeń i zgonów) tylko w 2014 roku. W kolejnych latach przewidywany jest ujemny przyrost naturalny, który z każdym kolejnym rokiem prognozy będzie się pogłębiał. Nadwyżka zgonów nad urodzeniami w 2050 r. wynosić będzie 16,7 tys.

Nastąpi pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa. Do roku 2050 wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (0-14 lat) i osób w wieku 15-64 lat, zaś zwiększy się liczba osób starszych. W stosunku do 2013 r. ubytek dzieci w wieku 0-14 lat szacowany jest na 127,2 tys. (to aż 84,6 proc.). Liczba osób w wieku 15-64 lat zmniejszy się w perspektywie do 2050 r. o 713,7 tys.

Liczba osób starszych (65+) wzrośnie w tym czasie o 842,8 tys. W 2050 r. udział osób starszych w populacji ogółem wynosić będzie 31,3 proc. W ostatnim roku prognozowanego okresu liczba osób w wieku 65 lat i więcej będzie stanowiła 202,8 proc. stanu z 2013 roku.

Jedną z miar starzenia ludności jest tzw. indeks starości (ageing index), określający relacje międzypokoleniowe populacji, czyli liczbę dziadków przypadających na tysiąc wnuków. W 2013 r. na 1000 wnuków przypadało w województwie mazowieckim 993 dziadków. Do 2050 r spodziewany jest ponad dwukrotny wzrost wartości wskaźnika. W 2050 r. na 1000 wnuków przypadać będzie aż 2382 dziadków.

d2jtpnj

Proces starzenia się społeczeństwa potwierdza również wartość tzw. mediany wieku (mediana oznacza, że połowa populacji nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła). W 2013 r. statystyczny mieszkaniec Mazowsza miał 39,0 lat - mężczyźni średnio 37,3 lata, kobiet - 40,7. Wyznaczona według prognozy mediana wieku dla roku 2050 wynosić będzie 50,4 lata.

Odsetek osób w wieku produkcyjnym w strukturze ogółu ludności województwa zmniejszy się o 6,4 proc. w perspektywie do 2050 roku, jednocześnie przewiduje się, że udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił 27,9 proc. w perspektywie roku 2050. To oznacza wzrost o 9,2 punktu proc. w porównaniu z rokiem 2013. Najmłodsze roczniki, osoby w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat w 2050 roku będą stanowiły 15,7 proc. ogółu ludności woj. mazowieckiego.

I tylko jedno się nie zmieni: Kobiet wciąż będzie wicej niż mężczyn - W 2050 r. na 100 mężczyzn przypadać będzie 107 kobiet (obecnie przypada ich 109).

d2jtpnj

Podziel się opinią

Share
d2jtpnj
d2jtpnj
Więcej tematów