Trwa ładowanie...
d45m5u1

Całe województwo mazowieckie się starzeje. Alarmujące dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport "Prognoza ludności dla woj. Mazowieckiego na lata 2014 - 2050". Możemy się z niego m.in. dowiedzieć, że zgodnie z wynikami długookresowej prognozy ludności, województwo mazowieckie będzie powiększało liczbę mieszkańców do 2028 r., jednak po tym okresie wzrostu wystąpi spadek.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Całe województwo mazowieckie się starzeje. Alarmujące dane GUS
(WawaLove.pl)
d45m5u1

Przewiduje się, że na Mazowszu w 2050 r. liczba mieszkańców wyniesie 5318,7 tys. osób, tj. o 1,9 tys. (o 0,04 proc.) więcej niż w 2013 r. W całym prognozowanym okresie stany ludności będą wyższe niż w 2013. Mazowieckie jednak to wyjątek. Tylko w naszym województwie liczba ludności będzie większa niż w 2013 r. W pozostałych województwach nastąpią spore spadki, na terenach województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego populacja osób zmniejszy się o ponad 20 proc.

Statystycy przewidują, że populacja Polski zmniejszy się w stosunku do 2013 r. o 4545 tys. osób i w końcu 2050 r. osiągnie 33951 tys. osób (88,2 proc. stanu z 2013).

W samej Warszawie liczba ludności zwiększy się w tym czasie o 2,6 proc.. Liczba ludności zwiększy się również w ośmiu powiatach leżących wokół stolicy. Znaczące - powyżej 20 proc. zwiększenie liczebności przewiduje się w powiatach: piaseczyńskim (o 44,0 proc.), wołomińskim (o 40,2 proc.), legionowskim (o 34,6 proc.), grodziskim (o 32,6 proc.) i warszawskim zachodnim (o 26,4 proc.).

d45m5u1

Zmiany w natężeniu urodzeń i zgonów spowodują utrzymanie się na Mazowszu dodatniego przyrostu naturalnego (czyli różnicy między liczbą urodzeń i zgonów) tylko w 2014 roku. W kolejnych latach przewidywany jest ujemny przyrost naturalny, który z każdym kolejnym rokiem prognozy będzie się pogłębiał. Nadwyżka zgonów nad urodzeniami w 2050 r. wynosić będzie 16,7 tys.

Nastąpi pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa. Do roku 2050 wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (0-14 lat) i osób w wieku 15-64 lat, zaś zwiększy się liczba osób starszych. W stosunku do 2013 r. ubytek dzieci w wieku 0-14 lat szacowany jest na 127,2 tys. (to aż 84,6 proc.). Liczba osób w wieku 15-64 lat zmniejszy się w perspektywie do 2050 r. o 713,7 tys.

Liczba osób starszych (65+) wzrośnie w tym czasie o 842,8 tys. W 2050 r. udział osób starszych w populacji ogółem wynosić będzie 31,3 proc. W ostatnim roku prognozowanego okresu liczba osób w wieku 65 lat i więcej będzie stanowiła 202,8 proc. stanu z 2013 roku.

Jedną z miar starzenia ludności jest tzw. indeks starości (ageing index), określający relacje międzypokoleniowe populacji, czyli liczbę dziadków przypadających na tysiąc wnuków. W 2013 r. na 1000 wnuków przypadało w województwie mazowieckim 993 dziadków. Do 2050 r spodziewany jest ponad dwukrotny wzrost wartości wskaźnika. W 2050 r. na 1000 wnuków przypadać będzie aż 2382 dziadków.

d45m5u1

Proces starzenia się społeczeństwa potwierdza również wartość tzw. mediany wieku (mediana oznacza, że połowa populacji nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła). W 2013 r. statystyczny mieszkaniec Mazowsza miał 39,0 lat - mężczyźni średnio 37,3 lata, kobiet - 40,7. Wyznaczona według prognozy mediana wieku dla roku 2050 wynosić będzie 50,4 lata.

Odsetek osób w wieku produkcyjnym w strukturze ogółu ludności województwa zmniejszy się o 6,4 proc. w perspektywie do 2050 roku, jednocześnie przewiduje się, że udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie wynosił 27,9 proc. w perspektywie roku 2050. To oznacza wzrost o 9,2 punktu proc. w porównaniu z rokiem 2013. Najmłodsze roczniki, osoby w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat w 2050 roku będą stanowiły 15,7 proc. ogółu ludności woj. mazowieckiego.

I tylko jedno się nie zmieni: Kobiet wciąż będzie wicej niż mężczyn - W 2050 r. na 100 mężczyzn przypadać będzie 107 kobiet (obecnie przypada ich 109).

Zobaczcie też: Tak rosła Warszawa. Niesmowita animacja

d45m5u1

Podziel się opinią

Share

d45m5u1

d45m5u1
Więcej tematów