Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Różne poglądy, jeden naród. Kazachstan chce demokratycznych zmian

Silny Prezydent – wpływowy Parlament – odpowiedzialny Rząd. Prezydent Kazachstanu zapowiada przeprowadzenie systemowych reform politycznych. Zmiany dotyczą ponad 30 artykułów Konstytucji oraz wymagają uchwalenia 20 nowych ustaw. Cel? Umocnienie demokratycznego rozwoju kraju.

Share
 Źródło: materiały partnera
d4lrvsz

16 marca prezydent Kasym-Żomart Tokajew wygłosił orędzie o stanie kraju "Nowy Kazachstan: droga odnowy i modernizacji". Przyspieszenie dorocznego prezydenckiego wystąpienia o sześć miesięcy (zazwyczaj odbywa się ono we wrześniu) to reakcja na wydarzenia, które miały miejsce w styczniu tego roku. Z powodu działań radykałów zginęło wówczas 230 osób.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że obowiązkiem państwa jest postawienie przed sądem wszystkich zamieszanych w zbrodniach, w tym w atakach na budynki rządowe, infrastrukturę strategiczną i przedsiębiorstwa, strzelalaniu do cywilów.

15 marca odbyły się specjalne przesłuchania w Parlamencie Kazachstanu, na których organy porządku publicznego przedstawiły pełny raport z wyników śledztwa. Wszyscy, w tym funkcjonariusze organów ścigania, którzy mieli dopuścić się torturowania i złego traktowania zatrzymanych, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Zdaniem prezydenta była to próba zamachu stanu.

d4lrvsz

Od początku w wyjaśnianiu wydarzeń styczniowych uczestniczył Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa obrońców praw człowieka, członkowie Narodowej Rady Zaufania Społecznego. Odwiedzali oni areszty śledcze, kontaktowali się z uczestnikami wydarzeń styczniowych i rozpatrywali ich skargi. Rzecznik Praw Obywatelskich i niezależne komisje publiczne współpracowały z prokuraturą i przedstawiały swoje stanowisko. Takie prace pokazały przejrzystość procesu śledczego, pozwoliły na indywidualne podejście do każdego odwołania, do każdej skargi.

O uprawnieniach Prezydenta

"Nowy Kazachstan: droga odnowy i modernizacji" to zapowiedź gruntownej modernizacji systemu politycznego kraju, a więc przejście od rządów superprezydenckich do republiki prezydenckiej z silnym Parlamentem. Oznacza to znaczne ograniczenie uprawnień głowy państwa. Tokajew chce, aby prezydent na czas sprawowania władzy zrezygnował z członkostwa w partii politycznej. Co więcej, najbliżsi krewni głowy państwa nie będą mogli zajmować wysokich stanowisk politycznych i kierowniczych w sektorze quasi-publicznym.

Zakaz zajmowania stanowisk w strukturach partyjnych ma dotyczyć także akimów (gubernatorów i burmistrzów). Z drugiej strony niezależność gubernatorów ma zostać zwiększona – prezydent nie będzie już mógł odwoływać lub zawieszać działania Akimów obwodów i miast o znaczeniu republikańskim.

Do ustawodawstwa wprowadzono także zapis o obligatoryjnym wystąpieniu z partii przewodniczących i członków Centralnej Komisji Wyborczej, Komisji Obrachunkowej i Rady Konstytucyjnej.

d4lrvsz

Poprawa systemu wyborczego

Prezydent chce również wzmocnienia Parlamentu, w czym ma pomóc mieszany system (proporcjonalno-większościowy) stosowany w wyborach do Mażylisu (izby niższej). Stosunek ma wynosić 70/30 (70 proc. członków ma być wybieranych na podstawie list partyjnych, a 30 proc. – okręgów jednomandatowych). Zmiana sprawi, że o miejsce w Parlamencie będą się mogli ubiegać kandydaci niezależni.

Dodatkowo liczba nominacji prezydenckich w Senacie ma zostać zmniejszona z 15 do 10 deputowanych, z czego 5 ma rekomendować Zgromadzenie Narodu Kazachstanu, a więc przedstawiciele społeczności etnicznych (przeniesienie uprawnień z Mażylisu).

Po reformach Senat ma akceptować bądź odrzucać ustawy przyjęte przez Mażylis, co oznacza, że to izba niższa Parlamentu będzie odpowiedzialna za uchwalanie prawa.

Z kolei kompetencje Senatu zostaną uzupełnione prawem zatwierdzania kandydatów na stanowiska przewodniczących Rady Konstytucyjnej i Naczelnej Rady Sądownictwa. Ta zmiana poważnie wzmocni mechanizmy kontroli i równowagi w systemie politycznym.

d4lrvsz

W celu systematycznego wzmacniania wpływu maslichatów zmienia się obowiązująca procedura wyznaczania akimów regionów. Tym samym Prezydent będzie miał prawo zaproponować, na zasadzie alternatywy, co najmniej dwóch kandydatów na stanowiska akimów regionów i miast o znaczeniu republikańskim oraz mianować ich, biorąc pod uwagę wyniki rozpatrzenia zaproponowanych kandydatur w maslichatach.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Rozwój systemu partyjnego i modernizacji procesu wyborczego

Kontynuując poprzednie reformy polityczne, których celem było rozwinięcie koncepcji "Państwa Słuchającego", prezydent zapowiada znaczne uproszenie procedur rejestracji partii politycznych. Próg rejestracji ma zostać obniżony z 20 do 5 tys. osób. Co więcej, do utworzenia partii wystarczy 700 osób, a nie tysiąc jak było dotychczas.

W dobie szybkiego rozwoju technologii komunikacyjnych aktywność kandydatów i partii w sieciach społecznościowych ma ogromne znaczenie. W związku z tym głowa państwa zaproponowała legalne zezwolenie na prowadzenie kampanii w sieciach społecznościowych, ustalając przepisy i zasady. Ponadto działania obserwatorów zostaną sformalizowane prawnie. Prezydent chce też rozważenia celowości stworzenia jednolitej elektronicznej bazy wyborców.

d4lrvsz

Wzmocnienie instytucji praw człowieka

Kolejna proponowana przez Tokajewa zmiana dotyczy przekształcenia Rady Konstytucyjnej w Trybunał Konstytucyjny. Poza Prezydentem i Parlamentem, prawo odwołania się do sądu będą mieli również Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Co więcej, status i zakres działania tego ostatniego mają zostać zapisane w odrębnym artykule w konstytucji. Kwestie praw człowieka wymagają ciągłego doskonalenia. W celu ostatecznego utrwalenia decyzji o zniesieniu kary śmierci zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany konstytucyjne.

Zwiększenie konkurencyjności mediów i wzmocnienie roli instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Prezydent zamierza wzmocnić rolę instytucji społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Ułatwi to przyjęcie nowej ustawy o mediach, która zwiększy ich konkurencyjność i niezależność.

Zdaniem prezydenta istnieje potrzeba szerszego i głębszego zaangażowania organizacji publicznych i aktywistów w przygotowanie i wdrażanie reform. Ułatwić ma to otwarta dyskusja o wszystkich projektach krajowych i dokumentach strategicznych. Tak więc zamiast Narodowej Rady Zaufania Społecznego, która pomyślnie zrealizowała swoje zadania, prezydent zaproponował utworzenie "Ułttyk Kuryłtay" (Zjazdu Narodowego).

Poprawa struktury administracyjno-terytorialnej kraju

W swoim orędziu prezydent zapowiada także utworzenie trzech nowych regionów: obwodu Abajskiego ze stolicą w Semej, obwodu Ułytauskiego ze stolicą w Żegkazganie oraz podziału obwodu Ałmatyńskiego na obwód Żetysujski ze stolicą w Tałdykorgan i Ałmatyński z centrum w Kapszagaj.

d4lrvsz

Zmiany administracyjne i terytorialne zoptymalizują proces administracji publicznej, ułatwią obywatelom dojazd do ośrodka regionalnego oraz przyczynią się do bardziej efektywnej regulacji migracji wewnętrznych.

Decentralizacja samorządu terytorialnego

Kasym-Żomart Tokajew proponuje również wzmocnienie samorządu lokalnego poprzez zwiększenie roli zgromadzeń lokalnych (maslichatów) oraz ratyfikację przez Kazachstan Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Realne wzmocnienie systemu samorządu lokalnego otworzy nowe możliwości rozwoju regionów, zmniejszenie nastrojów podległościowych i głębokie zakorzenienie reform demokratycznych w kraju.

O priorytetowych środkach antykryzysowych

Prezydent zaznaczył, że Kazachstan dysponuje wszystkimi niezbędnymi rezerwami i narzędziami do przezwyciężenia kryzysu na dużą skalę. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie stabilności waluty krajowej.

W obecnej, niestabilnej sytuacji międzynarodowej ogromne znaczenie ma również zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Na tym tle na pierwszy plan wysuwa się jakość kampanii siewnej. Zdaniem prezydenta, wspólnie ze społecznością rolniczą należy przemyśleć podejście do wsparcia państwa dla kompleksu rolno-przemysłowego.

d4lrvsz

Fundament Nowego Kazachstanu ma być oparty na harmonijnym połączeniu reform politycznych i gospodarczych. Zapewni to konsekwentny postęp kraju oraz poprawę poziomu życia obywateli.

Wdrożenie nowego pakietu reform będzie wymagało wprowadzenia około 30 poprawek do konstytucji i uchwalenia ponad 20 ustaw do końca 2022 roku. To bardzo ambitny plan reform. Planowane innowacje, koncentrując się na rozszerzeniu udziału obywateli w rządzie i tworzeniu nowej kultury politycznej, znacząco zmienią całą konfigurację systemu politycznego.

Jak twierdzi prezydent, "proponowane inicjatywy zasadniczo zmienią "zasady gry" i stworzą solidny fundament pod dalszą demokratyzację kazachskiego społeczeństwa".

Artykuł sponsorowany
d4lrvsz

WP Wiadomości na:

d4lrvsz
d4lrvsz
Więcej tematów