Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany

Obywatel na pierwszym planie. Prezydent Kazachstanu zapowiada konkretne zmiany w kraju

Rozwój gospodarczy, poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, dostępność oraz wysoka jakość edukacji, poprawa polityki regionalnej, stworzenie efektywnego ekosystemu na rynku pracy, przeprowadzenie modernizacji politycznej, ochrona praw człowieka i konsolidacja społeczeństwa to reformy, które Kazachstan zamierza przeprowadzić w najbliższych latach.

Share
Źródło: materiały partnera
d3jnend

"Suwerenność to nie tylko puste slogany i wielkie słowa. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel doświadczył zalet niepodległości, z których główne to pokój, harmonia społeczna, wzrost dobrobytu narodu i wiara młodzieży w pewną przyszłość" – mówił w orędziu do narodu prezydent Kasym-Żomart Tokajew. Kazachstan świętuje w tym roku 30. rocznicę uzyskania niepodległości.

Jak – zdaniem prezydenta – wygląda sytuacja w kraju z największą gospodarką w Azji Centralnej i jakie wyzwania czekają władze republiki w okresie postpandemicznym?

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Priorytet: cyfryzacja

W kwestiach gospodarczych cel jest jasny. To zapewnienie Kazachstanowi wiodącej roli w regionie i umocnienie pozycji kraju w gospodarce światowej.

d3jnend

Ze względu na trwającą pandemię nie jest to zadanie łatwe. Nowy instrument – Strategiczna Umowa Inwestycyjna – skierowany jest na zwiększenie wolumenu inwestycji zagranicznych do kraju. A krajowy biznes może liczyć na kontynuację programów pomocowych: Ekonomii prostych rzeczy i Biznesowej Mapy Drogowej. Prezydent zapowiada także większą kontrolę na wielkością i efektywnością wydatków rządowych.

Kraj potrzebuje też większej dywersyfikacji gospodarczej, w tym rozszerzenia wachlarza wytwarzanych towarów oraz geografii eksportu. Zmian wymaga sektor przemysłowy. Prezydent chce wprowadzenia zasady: cena surowców dla krajowego przemysłu musi być przystępna, a ilość wystarczająca.

W celu rozszerzenia dostępu inwestorów do wysokiej jakości informacji geologicznej oraz zapewnienia kompleksowej obsługi serwisowej inwestorów, utworzona zostanie Państwowa Służba Geologiczna.

Pod kontrolą powinna też przebiegać prywatyzacja sektora publicznego przy równoczesnym zwiększeniu jego efektywności oraz przejrzystości i odpowiedzialności w działaniu.

d3jnend

Kolejne zadanie, jakie stawia rządowi prezydent, to przywrócenie inflacji na poziomie 4-6 proc. oraz walka z nadmiernym wzrostem cen żywności, m.in. poprzez modernizację wykorzystywanych w sektorze technologii oraz ujednolicenie polityki rolnej.

Rozszerzenie eksportu znacznej części produktów rolnych jest niemożliwe bez nowoczesnej służby weterynaryjnej. Rząd musi zreformować system weterynaryjny poprzez cyfryzację procesów i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

Prezydent zapowiedział konieczność przezbrojenia technologicznego rolnictwa oraz modernizacji technologii stosowanych w kompleksie rolno-przemysłowym.

Kolejnym dużym wyzwaniem, przed jakim stoi dziś kraj, jest cyfryzacja. Kazachstan – przy współpracy z zagranicznymi partnerami – jest zainteresowany transferem nowoczesnych technologii i wprowadzenia do gospodarki elementów Przemysłu 4.0. Wzmocnienia wymaga krajowy sektor IT - konieczne jest przygotowanie co najmniej 100 tys. wysoko wykwalifikowanych specjalistów .

d3jnend

Kazachstan powinien stać się centralnym hubem cyfrowym dla znacznej części regionu euroazjatyckiego.

Ochrona zdrowia, edukacja i praca

Dużo uwagi w swoim orędziu prezydent poświęcił konieczności poprawy wydajności systemu opieki zdrowotnej.

Kazachstan jest jednym z nielicznych krajów, który wyprodukował własną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Prezydent zaznaczył, że nie ma wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa preparatu QazVac, którym już interesują się inne kraje.

Głowa państwa powiedziała również, że teraz ważne jest kupowanie szczepionek przypominających, przyspieszenie zakupu szczepionek zarejestrowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Ponadto konieczne jest przygotowanie całego systemu ochrony zdrowia do przejścia na regularne szczepienia.

d3jnend

Jego zdaniem należy stworzyć Krajowy System Prognoz Bezpieczeństwa Biologicznego kraju, wyposażyć laboratoria zajmujące się ekspertyzami sanitarno-epidemiologicznymi w nowoczesny sprzęt, powołać do życia Centrum badań laboratoryjnych i technicznych wyrobów medycznych oraz zintensyfikować współpracę z globalnymi koncernami farmaceutycznymi.

Kolejnym priorytetem jest poprawa jakości edukacji. A wśród celów, jakie stawia prezydent, dalszy wzrost wynagrodzenia nauczycieli, godziwa pensja dla czołowych naukowców, dostosowanie programów nauczania do realiów rynku, poprawa systemów informatycznych wykorzystywanych w zdalnej nauce i budowa 1000 szkół średnich do końca 2025 roku.

Prezydent zapowiada kontynuację projektu Bezpłatne Kształcenie Techniczne i Zawodowe, co zwiększy szansę na dotarcie do 237 tys. osób, młodzieży, która nie pracuje i nie uczy się.

Reakcji wymaga również zmieniający się rynek pracy. Według prezydenta Kasym-Żomart Tokajewa wielokrotne przekwalifikowanie i opanowanie nowych zawodów to jedyna droga do zachowania konkurencyjności. Kwestie uznawania kwalifikacji ma regulować ustawa "O kwalifikacjach zawodowych". Rząd powinien także opracować nową Koncepcję Polityki Migracyjnej. Kazachstan jest drugim krajem WNP pod względem liczby migrantów zarobkowych. Co ważne, potrzebna jest też pomoc migrantom wewnętrznym, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą.

d3jnend

Polityka regionalna i Kazachstan neutralny klimatycznie

Prezydent chce wzmocnienia władz regionów. Akimowie (władze samorządowe) powinni w większym stopniu odpowiadać za decyzje przed obywatelami. Konieczne jest też uproszczenie procesów budżetowych, ograniczenie biurokracji i zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych do planowania i wykonania budżetu. Każdy region powinien mieć własny Program Rozwoju Infrastruktury.

Jeśli chodzi o wyzwania środowiskowe, to jest to m.in. poprawa jakości powietrza w miastach i większa ochrona wód z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych. Do 2060 roku Kazachstan ma być krajem neutralnym klimatycznie. Jak zamierza to osiągnąć? Dzięki bezpiecznej i przyjaznej środowisku energetyce jądrowej oraz produkcji "zielonego" wodoru.

Zero tolerancji dla dyskryminacji

Oddzielne miejsce w orędziu zajmują reformy polityczne i kwestia ochrony praw człowieka.

Akimowie wsi są już wybierani w wyborach bezpośrednich, a w 2024 roku pilotażowo dołączą do nich akimowie powiatów. Wśród priorytetów, jakie stawia rządowi prezydent, jest dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ważne jest też odzwierciedlenie 30-procentowego udziału kobiet i ludzi młodych na listach wyborczych w mandatach poselskich, a także rozszerzenie listy obywateli, oprócz kobiet i młodzieży, o grupę osób ze specjalnymi potrzebami.

d3jnend

W ostatnim czasie rząd przyjął Kompleksowy Plan Ochrony Praw Człowieka, którego celem jest dalsza poprawa systemu ochrony praw człowieka w Kazachstanie.

Od 1 lipca funkcjonuje sądownictwo administracyjne. Co ważne, interpretacja wszelkich sprzeczności i niejasności przepisów odbywa się na korzyść obywateli i biznesu. Prezydent zapowiada dalszą walkę z korupcją oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy obrońcom praw człowieka.

Jednym z głównych kierunków polityki państwowej jest rozwój stosunków międzyetnicznych. – Nie będziemy tolerować dyskryminacji ze względu na język, narodowość czy rasę, ani obrażania i poniżania ludzi. Tego typu występki będziemy ścigać zgodnie z prawem – zapowiada prezydent.

Zapowiedź zmian

W orędziu prezydent zgłosił też szereg inicjatyw, których celem jest poprawa jakości życia Kazachstańczyków. Od 1 stycznia 2022 roku wzrost płacy minimalnej stanie się środkiem, który przyniesie pozytywny efekt ekonomiczny w postaci wzrostu konsumpcji krajowej i doprowadzi do wzrostu PKB o 1,5%.

Dodatkowo pracodawcy, którzy podniosą wynagrodzenia swoich pracowników mogą liczyć na korzyści w postaci zamówień publicznych czy preferencyjnego dostępu do wsparcia rządowego. Do 2025 roku państwo będzie też regularnie zwiększało o 20 proc. wynagrodzenia pracowników sektora publicznego, w tym m.in. pracowników instytucji kultury, archiwistów czy bibliotekarzy.

Prezydent zapowiada także stworzenie kompleksowego programu mieszkaniowego, zwiększającego dostęp obywateli do mieszkań.

"Konsekwentnie przekształcamy nasze plany w rzeczywistość. Jesteśmy gotowi na wszelkie wyzwania i trudności" – podkreśla prezydent Kasym-Żomart Tokajew.

Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku:

W wystąpieniu prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa często powtarzają się słowa "jedność narodu" oraz "reformy systemowe" jako fundamenty rozwoju kraju. Przy czym jedność rozumiana jest jako solidarność, a podmiotem jest naród kazachski, a więc wszyscy obywatele Kazachstanu.

Mówiąc o potencjale kraju duży nacisk prezydent stawia na bogactwa naturalne. Dotychczas monopol na ich eksploatację miało państwo. Dziś prezydent mówi, że dominacja własności państwowej jest czynnikiem hamującym, służącym korupcji i zapowiada szeroką prywatyzację.

Bardzo ważnym elementem przemówienia jest także zapowiedź rewolucji w sferze cyfryzacji. Jest tylko jeden problem, skąd wziąć około 100 tys. programistów? Utworzenie Centrum Cyfrowej Transformacji to dopiero początek działań w tym obszarze.

Dużym wyzwaniem – co zauważa prezydent – jest jakość kazachskiej oświaty, w tym brak infrastruktury szkolnej i kadry nauczycielskiej, odwrót od szkolnictwa zawodowego i wyższego. Z podobnymi problemami mierzy się Polska. Co istotne jednak, mówi o tym przywódca państwa.

Kolejną nowością w kazachskiej polityce jest to, że prezydent chce się podzielić władzą ze strukturami samorządowymi, które do tej pory praktycznie nie istniały. Samorządność – według prezydenta – powinna być podstawą funkcjonowania kraju.

Orędzie prezydenta Tokajewa to na pewno nowa jakość, nowa retoryka, która uwzględnia zmianę dotychczasowego rozkładu akcentów. Jaki jednak będzie tego efekt? Czas pokaże.

 Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja:

Republika Kazachstan podsumowuje 30 lat swojej Niepodległości w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym. Przywództwo państwa i narodu jest bardzo konsekwentne w działaniu i otwarcie mówi o tym, co trzeba zrobić lepiej, szybciej i sprawniej.

Kolejny raz w swoim orędziu, wygłoszonym w Parlamencie Republiki Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zarysowuje potrzebne działania, przedstawia szczerze i otwarcie wyzwania, przed którymi stoi kraj i społeczeństwo: modernizacja gospodarki i rozwijanie przedsiębiorczości, umacnianie konkurencyjności, rozwój kapitału ludzkiego, wzrost efektywności w produkcji i wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, ochrona środowiska, przenoszenia decyzji i odpowiedzialności na regiony i do samorządu, cyfryzacja gospodarki i administracji.

Od lat na bieżąco, szczególnie na poziomie bezpośrednich relacji firm polskich i kazachskich, monitoruję postępy w rozwoju państwa i gospodarki Kazachstanu. W 30 lat powstało sprawne państwo, ze stabilnym funkcjonującym demokratycznym systemem politycznym i wzmacniającą się pozycją samorządu, budujące społeczeństwo obywatelskie. To kraj zasługujący na szacunek za odpowiedzialną politykę międzynarodową i wnoszący dużo stabilności w regionie Azji Centralnej.

Kazachstan to kraj znajdujący się w połowie pierwszej światowej setki pod względem wielkości PKB, z wielkim potencjałem surowcowym i przetwórczym, lider gospodarczy Azji Centralnej z olbrzymim potencjałem transportowym w relacjach Azja-UE. 

W 2020 roku Kazachstan pozyskał 17 mld dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Mimo pandemii sektor przemysłowy Kazachstanu miał stabilny wzrost wskaźników. Eksperci uważają, że trend ten utrzyma się również w kolejnych latach.

Polska oferta udziału w modernizacji kazachskiej wsi i rolnictwa, przemysłu przetwórczego, sektora energetycznego, telekomunikacji i IT jest bardzo interesująca. Polskie firmy są gotowe do inwestycji w Kazachstanie czy uruchomienia produkcji na cała Azję Centralną z kazachskimi partnerami. 

Przez terytorium Kazachstanu przebiega pięć szlaków kolejowych i sześć międzynarodowych szlaków samochodowych, które łączą Chiny i inne kraje azjatyckie z Europą i Bliskim Wschodem. W XXI wieku Kazachstan odgrywa kluczową rolę w tworzeniu Nowego Jedwabnego Szlaku. Eksperci obliczyli, że na kraj ten przypada 70 proc. lądowego ruchu tranzytowego z Chin do Europy i odwrotnie. Dodamy do tego, ze 92 proc. kontenerów drogą lądową z Azji wjeżdża do UE poprzez Polskę i już wiadomo o jakim potencjale współpracy mówimy.

Warto więc kibicować władzom i społeczeństwu Kazachstanu w dobrej modernizacji kraju i szukać nowych obszarów współpracy. Zapraszam na Forum Biznesowe Polska-Kazachstan w dniu 5 października br. w Warszawie, a po pandemii – do Kazachstanu, aby poznać wielkie walory turystyczne tego kraju.

Artykuł sponsorowany
d3jnend

Podziel się opinią

Share
d3jnend
d3jnend
Więcej tematów