WP

Kontrowersyjny wyrok sądu: nie ma narodu śląskiego

Sąd Rejonowy w Opolu odmówił rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Warunkiem było usunięcie ze statutu odwołań do narodowości śląskiej, czego wnioskodawca nie uczynił - powiedziała Ewa Kosowska-Korniak z biura prasowego sądu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
WP

- Sąd Rejonowy w Opolu wydał postanowienie o odmowie dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu o nazwie Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym - oświadczyła Kosowska-Korniak.

Dodała, że wcześniej sąd wezwał wnioskodawcę - pod rygorem odmowy wpisu - do dołączenia do wniosku uchwały w sprawie zmiany statutu, polegającej na usunięciu z jego treści odwołań do narodowości śląskiej. Sąd uzasadniał, że grupa etniczna Ślązaków nie stanowi odrębnego narodu, czy też mniejszości narodowej, a zatem nie jest dopuszczalne, by jej członkowie określali się jako "naród śląski".

Założyciele Stowarzyszenia odpowiedzieli, że nie zmienią statutu, wyjaśnili, iż użyte w nim zostało sformułowanie "narodowość", a nie "naród". Powołali się przy tym na definicję narodowości podaną w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 wskazując, iż "narodowość" oznacza "przynależność narodową lub etniczną" - relacjonowała Kosowska-Korniak.

WP

W ocenie sądu przywołana przez wnioskodawców ustawa o narodowym spisie powszechnym nie definiuje "narodowości" jako "przynależności etnicznej". Przepis art. 2 pkt 6 ustawy brzmi bowiem: "ilekroć w ustawie jest mowa o: narodowości - przynależności narodowej lub etnicznej - rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy, lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną".

- Pojęcie "narodowość" oznacza przynależność do danego narodu, a naród to trwała wspólnota ludzi wytworzona na podstawie wspólnych losów historycznych, kultury, języka, terytorium, przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków. Narodowość nie oznacza tym samym przynależności etnicznej w ujęciu wskazanym przez wnioskodawcę - argumentowała Kosowska-Korniak.

Wyjaśniła, że niezbędną przesłanką rejestracji każdego stowarzyszenia jest zgodność jego statutu z całym porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce. - Skoro grupa etniczna Ślązaków nie jest odrębnym narodem i nie posiada statusu mniejszości narodowej, odwoływanie się przez wnioskodawcę do - będącego pochodną pojęcia naród - sformułowania "narodowość śląska" w istocie sprowadza się do kreowania nieistniejącego narodu, co stanowi naruszenie porządku publicznego i jest sprzeczne z prawem - podsumowała.

Jeden z założycieli Stowarzyszenia - Piotr Długosz - powiedział, że założyciele najprawdopodobniej odwołają się od postanowienia opolskiego sądu. - Mamy na to 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia. Ono na razie do nas nie dotarło. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem najprawdopodobniej wniesiemy odwołanie - zapowiedział Długosz.

WP

Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w KRS został złożony w marcu. Wśród statutowych celów wymieniono: rozbudzanie i ugruntowywanie świadomości narodowej Ślązaków, odrodzenie kultury śląskiej, propagowanie wiedzy o Śląsku oraz kształtowanie i rozwijanie wśród ludności aktywnej postawy obywatelskiej, sprzyjającej współodpowiedzialności za swoją ojczyznę, a także pomoc chętnym w powrocie z emigracji zarobkowej.

Polub WP Wiadomości
WP
WP