Strona główna serwisu
Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy autorstwa PiS. Sędziowie wysłuchali stanowisk skarżących, decyzja w środę o godz. 13

Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy autorstwa PiS. Sędziowie wysłuchali stanowisk skarżących, decyzja w środę o godz. 13

• TK badał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS
• Nowelizację zaskarżyli: grupa posłów, prezes SN, RPO i KRS
• W TK nie stawili się przedstawiciele Sejmu, rządu ani Prokuratora Generalnego
• Zbigniew Ziobro wnosił o odroczenie posiedzenia, TK wniosek oddalił
• Wyrok TK zostanie ogłoszony w środę o godz. 13
Trybunał Konstytucyjny w Warszawie Trybunał Konstytucyjny w Warszawie ()
Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie badał skargi grup posłów, I prezes SN, RPO i KRS na nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Wyrok ma zostać ogłoszony w środę o godz. 13.

Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9. W TK nie stawili się przedstawiciele Sejmu, Rady Ministrów ani Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu skarg do TK. PG wnosił o odroczenie posiedzenia. TK wniosek oddalił.

Trybunał wysłuchał stanowisk skarżących i organizacji, które udział w rozprawie zgłosiły jako "przyjaciel sądu".


Wiele pytań do skarżących nowelizację zadał wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat, który jest sprawozdawcą tej sprawy. Pytał m.in., co przeszkadzałoby, aby TK orzekał w tej sprawie na zasadach określonych w nowelizacji z 22 grudnia 2015 r. - Od strony logicznej i racjonalnej niewyobrażalna i nieakceptowalna jest sytuacja, że TK jednocześnie kontroluje daną ustawę i podejmuje czynności według tej ustawy. To jest zaprzeczenie podstawowej funkcji konstytucyjnej TK jako organu, który stoi na straży zgodności ustawy z konstytucją - odpowiedziała reprezentująca I prezes SN mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk.

Biernat wskazał, że ponieważ na sali nie ma przedstawicieli Sejmu, to "nie można zadawać takich pytań, które zwyczajowo zadaje się ustawodawcy". - Ale musimy sobie radzić w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy - dodał.

Rozprawa rozpoczęła się od wniosku o odroczenie postępowania o co najmniej 14 dni, który przysłał do TK nowy prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który argumentował, że chce się przygotować do sprawy. Autorzy skarg byli przeciwni odroczeniu.


Uzasadniając oddalenie wniosku PG, prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział, że odroczenie następuje "z ważnej przyczyny", a według TK taka przyczyna nie zachodzi w tym przypadku. - Zmiana na stanowisku Prokuratora Generalnego nie wpływa na pozycję tego organu w postępowaniu przed TK, co wynika z zasady ciągłości działania zasady państwa - dodał prezes TK przypominając, że według prawa w rozprawie TK w pełnym składzie "uczestniczy osobiście Prokurator Generalny lub jeden z jego zastępców". Według TK "zastępca Prokuratora Generalnego jest przygotowany, nawet jeśli nie podtrzymuje stanowiska z lutego".

Przepisy nowelizacji są dysfunkcjonalne i paraliżują pracę TK - mówiła w imieniu I prezes SN mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk. - Po raz kolejny w rozprawie przed TK pojawia się problem uchwalania ustawy bez konsultacji i możliwości wypowiedzenia organów uprawnionych, (...) a także naruszenia zasady trzech czytań - wyliczała. SN uznaje, że wprowadzenie zasad orzekania przed TK takich, jak przewidziano w nowelizacji, "rujnuje w sposób ewidentny dostęp do sądu i rodzi niebezpieczeństwo występowania zainteresowanych osób z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu przewlekłości rozmaitych postępowań, w których są stronami".

Nowelizacja stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu. - Wszystko to sprawi, że praca TK zostanie, gdyby taka regulacja miała się ostać, nie tylko spowolniona, ale sparaliżowana - oceniła Wrzołek-Romańczuk. Dodała, że przepisy nowelizacji w związku z tym "próbują normować tryb postępowania przed TK w sposób rażąco dysfunkcjonalny".

Borys Budka: pseudonaprawcza ustawa niczego nie naprawia, TK czeka paraliż

- Ta pseudonaprawcza ustawa niczego nie naprawia, a jedynie uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu badanie ustaw obecnej większości parlamentarnej" - mówił w imieniu grupy posłów Borys Budka (PO). Podkreślił, że Trybunał musi mieć swobodę ustalania kolejności rozpoznawania spraw. - Sędziowie Trybunału są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji. Gdyby przyjąć inne rozumowanie, to ustawodawca mógłby dokonać zmiany ustrojowej, nawet nie zmieniając konstytucji. W tej niekonstytucyjnej w całości ustawie obecna większość parlamentarna przyjęła rozwiązania mające na celu paraliż Trybunału. Gdyby przyjąć zasadę zapisaną w tej ustawie o rozpoznawaniu przez TK spraw według kolejności wpływu, to Trybunał mógłby nawet nie rozpoznać żadnej skargi na ustawy uchwalone w tej kadencji. Co, gdyby grupa posłów większości rządzącej wniosła sto skarg na ustawy sprzed 20 lat? Musiałyby zostać rozpoznane wcześniej niż skargi na ustawy obecnie uchwalone - mówił.


- Dzisiejszy spór nie jest sporem, jak ma wyglądać praca TK. Ma on odpowiedzieć na pytanie, czy większość parlamentarna ma prawo zwykłymi ustawami naruszać konstytucję - powiedział Budka.

- Po raz pierwszy w historii Polski partia, która zdobyła w wyborach większość parlamentarną, przyznaje sobie prawo do tego, by być większością konstytucyjną i dąży do sparaliżowania prac jednego z ostatnich niezależnych, centralnych organów państwa - mówiła w TK posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, występując razem z Eugeniuszem Kłopotkiem (PSL) w imieniu drugiej grupy skarżących przepisy posłów. Dodała, że głosami partii rządzącej nowelizacja pozbawia TK możliwości wykonywania konstytucyjnie przyznanych zadań, a obywateli pozbawia strażnika naszych fundamentalnych praw. - Ta ustawa czyni konstytucję niewolnikiem sejmowej większości - powiedziała.

Kłopotek powiedział, że w poprzedniej kadencji większość parlamentarna "popełniła błąd", "z nadgorliwości, może z pazerności, wybierając nie trzech, a pięciu sędziów Trybunału". - Jeżeli wówczas większość parlamentarna popełniła wykroczenia, to nie można pozwalać na to, by skutki tego wykroczenia naprawiać przestępstwem na konstytucji; a tego dopuściła się obecna większość parlamentarna - mówił. Uznał, że propozycje kompromisu, polegające na tym, by opozycja zgłaszała ośmiu, a większość rządząca siedmiu sędziów "świadczą o jednym: o braku szacunku do jednego z najważniejszych organów w Polsce. Dają sygnał, że będziemy wybierać partyjnie, funkcjonariuszy partyjnych, a nie niezawisłych sędziów" - mówił.

Według RPO Adama Bodnara po raz pierwszy w historii TK jest zmuszony orzekać na podstawie konstytucji i w sprawie ustawy, która zmierza do jego paraliżu. Podkreślił, że zmiany konstytucyjne mogą być uchwalane jedynie wtedy, gdy ma się większość konstytucyjną w parlamencie oraz w odpowiednim trybie. - Ta nowela jest faktyczną zmianą konstytucji, jeśli chodzi o konsekwencje działania TK - ocenił, wymieniając nakazy: orzekania co do zasady w składzie 13 sędziów i przy większości 2/3 głosów, w kolejności wpływu oraz długich terminów na rozpatrzenie sprawy. Jego zdaniem znacząco wydłuży to badanie spraw, a większość 2/3 głosów jest "sprzeczna z konstytucją, która nie przewiduje takiej większości".

- To historyczna rozprawa. (...) TK przetrwa, ale pozostaje pytanie, czy będzie to ten sam TK, czy będzie to organ czysto dekoracyjny - pytał Bodnar. Przypomniał, że zapewnienie praw i wolności człowieka i obywatela jest obowiązkiem państwa, a konstytucja jest po to, "by je na zawsze zagwarantować". W jego ocenie, właśnie TK jest gwarancją realnej ochrony praw i wolności. - Bez tego prawa te będą na łasce lub niełasce większości parlamentarnej - dodał. - Tymczasem Sejm dąży do pozbawienia obywateli podstawowego instrumentu ochrony ich praw lub też uczynienia go nieprzewidywanym - oświadczył.


Nowelizacja ustawy o TK narusza zasadę niezależności Trybunału i ogranicza prawo obywateli do sądu w tym wymiarze, który oznacza prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - wskazała w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Katarzyna Gonera. - Sprawne funkcjonowanie sądu konstytucyjnego ma doniosłe znaczenie dla obywatela, gdy np. z pytaniem prawnym do Trybunału występuje sąd, a od wyroku TK zależy rozstrzygnięcie tej sprawy sądowej, dlatego sprawność działania TK jest niezwykle doniosła - podkreśliła.

KRS: tryb prac nad nowelizacją w parlamencie naruszył konstytucję

Gonera wskazała też na przepisy noweli mówiące, iż Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach"; postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości. W ocenie KRS konstytucję naruszył też tryb prac nad nowelizacją w parlamencie. Rada wskazała także, że gdyby TK miał przy badaniu tej nowelizacji stosować się do jej zapisów, to rozpoznanie skarg prawdopodobnie mogłoby w ogóle okazać się niemożliwe.

W TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i od Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu. TK oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny bada nowelizację ustawy o TK w składzie 12-osobowym, zamiast co najmniej 13-osobowym, oznacza, że orzeczenie Trybunału będzie nieważne - uważa PiS. Poseł PiS Marek Ast mówił dziennikarzom w Sejmie o "nielegalnych" działaniach Trybunału.

Nowelizacja została uchwalona - przy sprzeciwie opozycji - przez Sejm 22 grudnia 2015 r. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 28 grudnia 2015 r. Jeszcze tego samego dnia ustawę opublikowano i - z uwagi na brak vacatio legis - tym samym weszła ona w życie.


Nowela stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. W składzie 7 sędziów będą badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu.

PAP Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Wszystkie (126)
Nie zgadzam się z opinią
38
Zgadzam się z opinią
133
~obserwator 2016-03-08 (20:20) 21 godzin i 52 minut temu

Wurok TK jest znany o 2 miesięcy . Sędzia Rzepiński już go wydał 2 miesiece temu.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
19
Zgadzam się z opinią
104
~Bob 2016-03-08 (20:15) 21 godzin i 57 minut temu

rosołu z bażanta i pieczonego udźca jagnięcego. TK odwołał jubel za 750 tys. zł

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
12
Zgadzam się z opinią
67
~Rav 2016-03-08 (20:45) 21 godzin i 27 minut temu

Ten sam TK uznał, że składki z OFE nie należą do obywatela, ale do Państwa.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 3

Nie zgadzam się z opinią
20
Zgadzam się z opinią
57
~fokus2 2016-03-08 (20:51) 21 godzin i 21 minut temu

Trybunał to Parodia . Jak można rozstrzygać zgodność z konstytucją jednym głosem ,a może jeszcze wyliczanka jak w berka to ma być 100% za zgodnością jeśli jeden głos ma decydować to anarchia . Przykład Pani Sawickiej i orzeczenie sodowe ; Moralnie winna ,a za czyny nie winna . To prawo to paranoja . Winny Głodny bo zjadł bułeczkę i nie zapłacił bo nie miał kasy ,To Nasza Demokracja .

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
26
Zgadzam się z opinią
57
~jola 2016-03-08 (20:40) 21 godzin i 32 minut temu

RZepliński kończ juz tą zakłamana farse i wstydu sobie oszczędz

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
28
Zgadzam się z opinią
59
~jacek 2016-03-08 (20:18) 21 godzin i 54 minut temu

Jak mi wiadomo TK pracuje jak leń za nasze ogromne pieniądze .Jednak w swojej sprawie potrafią zebrać się i orzekać w dwa dni.Wniosek LENIOM ,KTÓRZY WYŁUDZAJĄ NASZE PIENIĄDZE TRZEBA KORYTO NIEUDACZNIKOM WYRWAĆ.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 5

Nie zgadzam się z opinią
35
Zgadzam się z opinią
66
~PATRIOTA 2016-03-08 (19:55) 22 godzin i 17 minut temu

OBALIĆ TRYBUNAŁ UTWORZONY W PRL-U ......

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 4

Nie zgadzam się z opinią
20
Zgadzam się z opinią
49
~ewer 2016-03-08 (20:04) 22 godzin i 8 minut temu

Sędziowie sie spotkali w niepełnym skladzie i nie ma to żadnego znaczenia dla orzecznictwa,a gwiazdora może należy postawić przed polskim sądem-prawdziwym?

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
18
Zgadzam się z opinią
42
~Miś 2016-03-08 (21:03) 21 godzin i 9 minut temu

Rzepliński skończy przed Trybunałem Stanu, bo ten watażka łamie prawo i niszczy praworządność, prawo stanowi sejm, a pan prezydent Strażnik Konstytucji zatwierdza, Rzepliński żadnego własnego prawa nie może ustanawiać, to tylko dobrze opłacany prawniczy najemnik jest, który ma pracować na prawie które sejm stanowi, Suweren czyli Naród na niego nie głosował....

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
19
Zgadzam się z opinią
39
~Zniesmaczony 2016-03-08 (21:05) 21 godzin i 7 minut temu

Proszę o wytłumaczenie Polskiemu społeczeństwu w sposób prosty i ZROZUMIAŁY:" KOMU SŁUŻY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY"? Jakie korzyści ma obywatel z działalności tego WYSOKIEGO i DROGIEGO ORGANU? DLACZEGO JEST TAK BARDZO UPOLITYCZNIONY?/Prezes Rzepliński/ DLACZEGO SĘDZIOWIE TK NIE PONIEŚLI KONSEKWENCJI ZA DZIALANIE NIEZGODNE Z PRAWEM W CZERWCU 2015 R?./wybór5 sędziów zamiast 3-ch?/ Może wtedy społeczeństwo zrozumie o co toczy się /naszym kosztem/ ta niecna wojna? Może ktoś odpowie czego broni przegrana opozycja PO,PSL i Nowoczesna? przy pomocy RPO,Prezesa Sadu Najwyzszego i Naczelna Rada Adwokacka? O co w tym wszystkim chodzi? o Polskę o Społeczeństwo?

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 4

Nie zgadzam się z opinią
1
Zgadzam się z opinią
20
~Adios 2016-03-08 (22:31) 19 godzin i 41 minut temu

Borys Bubka to żart historii, tendencyjna bylejakość. Aby tylko nabruździć.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
13
Zgadzam się z opinią
31
~kamil88 2016-03-08 (21:17) 20 godzin i 55 minut temu

a mnie się rzygać już chce na ten trybunał i tego bajoka Rzeplińskiego

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
25
Zgadzam się z opinią
43
~franklin 2016-03-08 (20:47) 21 godzin i 25 minut temu

rzepiński na emeryturę. do rosi.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 3

Nie zgadzam się z opinią
27
Zgadzam się z opinią
40
~gość 2016-03-08 (20:52) 21 godzin i 20 minut temu

prawo nie działa wstecz : orzekanie o zgodności lub nie nowej ustawy musi odbywać się według dotychczasowego prawa. dopiero po zbadaniu jej przez TK staje się ona obowiązująca lub nie. Domniemanie konstytucyjności polega na tym , że o ile nikt nie wnosi do TK skargi na daną uchwałę , to staje się ona prawem . Ale tutaj od razu wszystkie środowiska prawnicze , grupy posłów itd. wniosły skargi tym samym znosząc domniemanie konstytucyjności nowej ustawy z dnia 22 grudnia i dlatego TK ma pełne prawo , ba obowiązek , zbadać ją i wydać wyrok.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
3
Zgadzam się z opinią
11
~andree 2016-03-08 (22:46) 19 godzin i 26 minut temu

Jaki wyrok może wydać towarzystwo wzajemnej adoracji. Buta i aroganctwo tych ludzi spowodowała że straciłem cały szacunek do tego rzekomo konstytucyjnego trybunału. Na dodatek żyją całkiem nieźle z naszych wspólnych pieniędzy.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
4
Zgadzam się z opinią
10
~NICK 2016-03-08 (22:40) 19 godzin i 32 minut temu

Z czego tym razem okradną nas sędziwe staruszki ze spółki TK ????? Czy TK to dzisiejszy Trybunał Kukieł ????

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
2
Zgadzam się z opinią
8
~jaś fasola 2016-03-08 (21:28) 20 godzin i 44 minut temu

Ja też badałem swój mandat za przekroczenie prędkości.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
4
Zgadzam się z opinią
8
~kodup 2016-03-08 (21:59) 20 godzin i 13 minut temu

jaja,są na naszym garnuszku podatników .Rozwiązać i dać czas dziadkom na bawienie prawnuków.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
4
Zgadzam się z opinią
7
~Henio 2016-03-08 (21:59) 20 godzin i 13 minut temu

Ale ten TK bronił naszych praw - pozwolił rządowi PO zabrać nasze pieniądze z OFE. Decyzja TK jest ostateczna, ale skład TK koniecznie do wymiany! Dość już tej paplaniny o zagrożeniu demokracji, bo kiedy ona była lepsza za czasów rządu PO ???

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
9
Zgadzam się z opinią
12
~Polak 2016-03-08 (21:22) 20 godzin i 50 minut temu

ten trybunal to sitwa peowska wybrana za peo i tego nikt sie nie czepiał w zeszłym roku teraz jak są z PISu to dramat i lamanie prawa

odpowiedz

zgłoś do moderacji