Strona główna serwisu
Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS: niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS: niezgodna z konstytucją

• Nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS niezgodna z konstytucją
• Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. noweli ustawy o TK
• Nowelizację zaskarżyli: grupa posłów, prezes SN, RPO i KRS
• Premier Beata Szydło: nie ogłoszę tego orzeczenia w Dzienniku Ustaw
Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS. Wyrok przedstawił prezes TK Andrzej Rzepliński. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że cała grudniowa ustawa o Trybunale jest niezgodna z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z Konstytucji.

Ponadto TK zdecydował, że ustawa jest zgodna z art. 186 ust. 1 Konstytucji i nie jest niezgodna z artykułem z art. 123 ust. 1 Konstytucji w kontekście wad trybu legislacyjnego.

Według TK, niekonstytucyjny jest przepis noweli dający prawo prezydentowi i ministrowi sprawiedliwości do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego.


Niezgodne z Konstytucją jest także uchylenie przepisów o postępowaniu w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. Grudniowa nowelizacja w całości uchyliła rozdział zawarty w czerwcowej ustawie przyjętej przez Sejm poprzedniej kadencji.

Niekonstytucyjne są również przepisy o złożeniu sędziego TK z urzędu przez Sejm, przepis o podejmowaniu uchwał przez Zgromadzenie Ogólne TK większością 2/3 głosów, badanie spraw w kolejności wpływu oraz wydłużenia terminów na rozpatrzenie spraw w TK.

Zdaniem sędziów nowela uniemożliwiła Trybunału Konstytucyjnemu "rzetelne i sprawne działanie".


Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.

Premier Beata Szydło oceniła już wcześniej, że spodziewane rozstrzygnięcie Trybunału nie będzie orzeczeniem "w myśl obowiązującego prawa" i nie będzie podlegać publikacji.
Trybunał Konstytucyjny badał w 12-osobowym składzie skargi grup posłów, I prezes SN, RPO i KRS na nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Trybunał wysłuchał stanowisk skarżących i organizacji, które udział w rozprawie zgłosiły jako "przyjaciel sądu".

Na rozprawie nie stawili się przedstawiciele Sejmu, Rady Ministrów ani Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu.


Premier Beata Szydło powiedziała, że jej obowiązkiem jest publikowanie tych orzeczeń, które zostały podjęte na mocy obowiązującego prawa. - Komunikat, który przedstawią wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie będzie orzeczeniem w myśl obowiązującego prawa. W związku z czym nie mogę łamać konstytucji, nie mogę takiego dokumentu publikować - powiedziała Szydło.

Według ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, posiedzenie TK jest "spotkaniem" sędziów, a nie stricte sądem konstytucyjnym. Jego zdaniem sędziowie zdają się nie dostrzegać "powagi sytuacji". - Sędziowie TK podejmują działania z niezrozumiałym pośpiechem, czym przyczyniają się do pogłębiania kryzysu konstytucyjnego w Polsce - oświadczył Ziobro.

Podczas trwającej kilka godzin rozprawy wiele pytań do skarżących nowelizację zadał wiceprezes TK sędzia Stanisław Biernat, który jest sprawozdawcą tej sprawy. Pytał m.in., co przeszkadzałoby, aby TK orzekał w tej sprawie na zasadach określonych w nowelizacji z 22 grudnia 2015 r. - Od strony logicznej i racjonalnej niewyobrażalna i nieakceptowalna jest sytuacja, że TK jednocześnie kontroluje daną ustawę i podejmuje czynności według tej ustawy. To jest zaprzeczenie podstawowej funkcji konstytucyjnej TK jako organu, który stoi na straży zgodności ustawy z konstytucją - odpowiedziała reprezentująca I prezes SN mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk.

Biernat wskazał, że ponieważ na sali nie ma przedstawicieli Sejmu, to "nie można zadawać takich pytań, które zwyczajowo zadaje się ustawodawcy". - Ale musimy sobie radzić w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy - dodał.

Rozprawa rozpoczęła się od wniosku o odroczenie postępowania o co najmniej 14 dni, który przysłał do TK nowy prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który argumentował, że chce się przygotować do sprawy. Autorzy skarg byli przeciwni odroczeniu.


Uzasadniając oddalenie wniosku PG, prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział, że odroczenie następuje "z ważnej przyczyny", a według TK taka przyczyna nie zachodzi w tym przypadku. - Zmiana na stanowisku Prokuratora Generalnego nie wpływa na pozycję tego organu w postępowaniu przed TK, co wynika z zasady ciągłości działania zasady państwa - dodał prezes TK przypominając, że według prawa w rozprawie TK w pełnym składzie "uczestniczy osobiście Prokurator Generalny lub jeden z jego zastępców". Według TK "zastępca Prokuratora Generalnego jest przygotowany, nawet jeśli nie podtrzymuje stanowiska z lutego".

Przepisy nowelizacji są dysfunkcjonalne i paraliżują pracę TK - mówiła w imieniu I prezes SN mec. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk. - Po raz kolejny w rozprawie przed TK pojawia się problem uchwalania ustawy bez konsultacji i możliwości wypowiedzenia organów uprawnionych, (...) a także naruszenia zasady trzech czytań - wyliczała. SN uznaje, że wprowadzenie zasad orzekania przed TK takich, jak przewidziano w nowelizacji, "rujnuje w sposób ewidentny dostęp do sądu i rodzi niebezpieczeństwo występowania zainteresowanych osób z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu przewlekłości rozmaitych postępowań, w których są stronami".

Nowelizacja stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej dziewięciu sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu. - Wszystko to sprawi, że praca TK zostanie, gdyby taka regulacja miała się ostać, nie tylko spowolniona, ale sparaliżowana - oceniła Wrzołek-Romańczuk. Dodała, że przepisy nowelizacji w związku z tym "próbują normować tryb postępowania przed TK w sposób rażąco dysfunkcjonalny".

Borys Budka: pseudonaprawcza ustawa niczego nie naprawia, TK czeka paraliż

- Ta pseudonaprawcza ustawa niczego nie naprawia, a jedynie uniemożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu badanie ustaw obecnej większości parlamentarnej" - mówił w imieniu grupy posłów Borys Budka (PO). Podkreślił, że Trybunał musi mieć swobodę ustalania kolejności rozpoznawania spraw. - Sędziowie Trybunału są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji. Gdyby przyjąć inne rozumowanie, to ustawodawca mógłby dokonać zmiany ustrojowej, nawet nie zmieniając konstytucji. W tej niekonstytucyjnej w całości ustawie obecna większość parlamentarna przyjęła rozwiązania mające na celu paraliż Trybunału. Gdyby przyjąć zasadę zapisaną w tej ustawie o rozpoznawaniu przez TK spraw według kolejności wpływu, to Trybunał mógłby nawet nie rozpoznać żadnej skargi na ustawy uchwalone w tej kadencji. Co, gdyby grupa posłów większości rządzącej wniosła sto skarg na ustawy sprzed 20 lat? Musiałyby zostać rozpoznane wcześniej niż skargi na ustawy obecnie uchwalone - mówił.


- Dzisiejszy spór nie jest sporem, jak ma wyglądać praca TK. Ma on odpowiedzieć na pytanie, czy większość parlamentarna ma prawo zwykłymi ustawami naruszać konstytucję - powiedział Budka.

- Po raz pierwszy w historii Polski partia, która zdobyła w wyborach większość parlamentarną, przyznaje sobie prawo do tego, by być większością konstytucyjną i dąży do sparaliżowania prac jednego z ostatnich niezależnych, centralnych organów państwa - mówiła w TK posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, występując razem z Eugeniuszem Kłopotkiem (PSL) w imieniu drugiej grupy skarżących przepisy posłów. Dodała, że głosami partii rządzącej nowelizacja pozbawia TK możliwości wykonywania konstytucyjnie przyznanych zadań, a obywateli pozbawia strażnika naszych fundamentalnych praw. - Ta ustawa czyni konstytucję niewolnikiem sejmowej większości - powiedziała.

Kłopotek powiedział, że w poprzedniej kadencji większość parlamentarna "popełniła błąd", "z nadgorliwości, może z pazerności, wybierając nie trzech, a pięciu sędziów Trybunału". - Jeżeli wówczas większość parlamentarna popełniła wykroczenia, to nie można pozwalać na to, by skutki tego wykroczenia naprawiać przestępstwem na konstytucji; a tego dopuściła się obecna większość parlamentarna - mówił. Uznał, że propozycje kompromisu, polegające na tym, by opozycja zgłaszała ośmiu, a większość rządząca siedmiu sędziów "świadczą o jednym: o braku szacunku do jednego z najważniejszych organów w Polsce. Dają sygnał, że będziemy wybierać partyjnie, funkcjonariuszy partyjnych, a nie niezawisłych sędziów" - mówił.

Według RPO Adama Bodnara po raz pierwszy w historii TK jest zmuszony orzekać na podstawie konstytucji i w sprawie ustawy, która zmierza do jego paraliżu. Podkreślił, że zmiany konstytucyjne mogą być uchwalane jedynie wtedy, gdy ma się większość konstytucyjną w parlamencie oraz w odpowiednim trybie. - Ta nowela jest faktyczną zmianą konstytucji, jeśli chodzi o konsekwencje działania TK - ocenił, wymieniając nakazy: orzekania co do zasady w składzie 13 sędziów i przy większości 2/3 głosów, w kolejności wpływu oraz długich terminów na rozpatrzenie sprawy. Jego zdaniem znacząco wydłuży to badanie spraw, a większość 2/3 głosów jest "sprzeczna z konstytucją, która nie przewiduje takiej większości".

- To historyczna rozprawa. (...) TK przetrwa, ale pozostaje pytanie, czy będzie to ten sam TK, czy będzie to organ czysto dekoracyjny - pytał Bodnar. Przypomniał, że zapewnienie praw i wolności człowieka i obywatela jest obowiązkiem państwa, a konstytucja jest po to, "by je na zawsze zagwarantować". W jego ocenie, właśnie TK jest gwarancją realnej ochrony praw i wolności. - Bez tego prawa te będą na łasce lub niełasce większości parlamentarnej - dodał. - Tymczasem Sejm dąży do pozbawienia obywateli podstawowego instrumentu ochrony ich praw lub też uczynienia go nieprzewidywanym - oświadczył.

Nowelizacja ustawy o TK narusza zasadę niezależności Trybunału i ogranicza prawo obywateli do sądu w tym wymiarze, który oznacza prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki - wskazała w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Katarzyna Gonera. - Sprawne funkcjonowanie sądu konstytucyjnego ma doniosłe znaczenie dla obywatela, gdy np. z pytaniem prawnym do Trybunału występuje sąd, a od wyroku TK zależy rozstrzygnięcie tej sprawy sądowej, dlatego sprawność działania TK jest niezwykle doniosła - podkreśliła.

KRS: tryb prac nad nowelizacją w parlamencie naruszył konstytucję

Gonera wskazała też na przepisy noweli mówiące, iż Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie już stwierdzać wygaśnięcia mandatu sędziego, lecz przygotowywać dla Sejmu wniosek o jego złożenie "w szczególnie rażących przypadkach"; postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK można będzie wszczynać także na wniosek prezydenta lub ministra sprawiedliwości. W ocenie KRS konstytucję naruszył też tryb prac nad nowelizacją w parlamencie. Rada wskazała także, że gdyby TK miał przy badaniu tej nowelizacji stosować się do jej zapisów, to rozpoznanie skarg prawdopodobnie mogłoby w ogóle okazać się niemożliwe.

W TK nie stawił się nikt z Sejmu, Rady Ministrów i od Prokuratora Generalnego. Według nich sprawa powinna być rozpoznana - tak jak przewiduje nowela - w składzie 13-osobowym oraz według kolejności wpływu. TK oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odroczenie rozprawy. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny bada nowelizację ustawy o TK w składzie 12-osobowym, zamiast co najmniej 13-osobowym, oznacza, że orzeczenie Trybunału będzie nieważne - uważa PiS. Poseł PiS Marek Ast mówił dziennikarzom w Sejmie o "nielegalnych" działaniach Trybunału.

Nowelizacja została uchwalona - przy sprzeciwie opozycji - przez Sejm 22 grudnia 2015 r. Senat nie wniósł do niej poprawek. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 28 grudnia 2015 r. Jeszcze tego samego dnia ustawę opublikowano i - z uwagi na brak vacatio legis - tym samym weszła ona w życie.

Nowela stanowi m.in., że TK co do zasady orzeka o konstytucyjności aktów normatywnych w pełnym składzie co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej - zwykłą. W składzie 7 sędziów będą badane skargi konstytucyjne, pytania prawne sądów oraz sprawy zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawy. Terminy rozpatrywania wniosków mają być wyznaczane w TK według kolejności wpływu.
PAP, Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. IAR

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

Wszystkie (802)
Nie zgadzam się z opinią
31
Zgadzam się z opinią
515
~tiaa 2016-03-09 (06:59) 17 godzin i 7 minut temu

Co to za parodia ? Gdzie my żyjemy ? Jak tu wiedzieć teraz co jest prawem a co nie jest, co zgodne a co nie. Mam nadzieje ze znaki drogowe choć znaczą jeszcze co znacza

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 40

Nie zgadzam się z opinią
82
Zgadzam się z opinią
314
~amx 2016-03-09 (06:56) 17 godzin i 10 minut temu

Czy ta wypowiedź to po konsultacji ze swoim guru?

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 5

Nie zgadzam się z opinią
64
Zgadzam się z opinią
251
~Alina 2016-03-09 (06:52) 17 godzin i 14 minut temu

TK nie chroni zwykłego Obywatela, tylko tych, ktorzy wystepuja przeciwko temu Obywatelowi i działają w swoich własnych interesach sprzecznych z interesem Polski i Polaków.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
62
Zgadzam się z opinią
229
~prok 2016-03-09 (06:49) 17 godzin i 17 minut temu

Czy kogos obchodzi wyrok jakiegos niewaznego trybunału?

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
71
Zgadzam się z opinią
237
~ter 2016-03-09 (06:53) 17 godzin i 13 minut temu

no nie ośmieszajcie się wyrok już dawno zapadł poza trybunałem i to dosłownie.....

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
73
Zgadzam się z opinią
228
~gfd 2016-03-09 (06:55) 17 godzin i 11 minut temu

P.Premier ma absolutną racje p. rzepliński tworzy szopkę i teatr jednego widza żenada.To jasno pokazuje kto rządził przez 25 lat w Polsce UKŁADY.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
86
Zgadzam się z opinią
223
zigiddddd 2016-03-09 (06:55) 17 godzin i 11 minut temu

Brawo pani Beato tak trzymać niewolno się dać POLSKA górą a nie jakieś leśne dziadki , naród wybrał was to znaczy nas którzy chcą zmian

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 2

Nie zgadzam się z opinią
33
Zgadzam się z opinią
161
~Krzysztof 2016-03-09 (06:45) 17 godzin i 21 minut temu

ten sędzia który 10 lat był w pzpr , ciekawe czy wtedy uważał ze żyje w państwie prawa ? żenada.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
44
Zgadzam się z opinią
168
~neat725 2016-03-09 (06:52) 17 godzin i 14 minut temu

Polityczne tarcia starej skamieliny z nowymi porządkami. Ale cyrk! Chciałbym żeby to się wreszcie skończyło.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
19
Zgadzam się z opinią
130
~ZGZXCFGVHBJHNK;L';XHFCJGVHKBJLKN;LM'; 2016-03-09 (07:36) 16 godzin i 30 minut temu

NIECH ZEPINSKI WYPOWIE SIE PUBLICZNIE CZY OFE ZABRANE PRZEZ PO JEST ZGODNE Z KONSTYTUCJA

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
38
Zgadzam się z opinią
138
~publikacja 2016-03-09 (06:48) 17 godzin i 18 minut temu

tam politycy Platformy wysyłają sobie... projekt orzeczenia jakie ma zapaść! ZOBACZ DOKUMENT opublikowano: 9 marca 2016, 0:40 aktualizacja: 9 marca 2016, 1:36 Już od dwóch tygodni niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej i inni przedstawiciele establishmentu III RP wzajemnie przesyłają sobie, poprawiają i komentują projekt orzeczenia jaki ma wydać Trybunał Konstytucyjny - ustalił portal wPolityce.pl. Pierwsze, szokujące relacje w tej sprawie dotarły do naszego dziennikarza pod koniec lutego. Nie chciało nam się wierzyć, że nawet w sprawie tak kluczowej, wszystko jest grą i teatrem, orzeczenia mogą powstawać gdzieś „na mieście”, a powaga sądu może stać tak poważnie pod znakiem zapytania. Poszliśmy jednak tropem pierwszych informacji. I wkrótce mogliśmy sobie oglądać takie materiały: Aż w trzech (!!!) źródłach udało nam się w ostatnim czasie obejrzeć taki sam, 269 stronicowy, bardzo skomplikowany projekt… orzeczenia Trybunału z 9 marca. Jeden z naszych informatorów zdecydował się nam przekazać ten projekt. W jego technicznym opisie w miejscu gdzie znajdują się dane autora tworzącego plik znajdujemy nazwisko jednego z sędziów Trybunału. Zamieszczamy go poniżej a ocenę tych wszystkich faktów i jego wpływ na wiarygodność „orzekania” sędziów Trybunału z panem prezesem Rzeplińskim pozostawiamy Państwu. Już za kilka godzin będziemy mogli się przekonać czy nasi informatorzy mają rację i czy krążący po mieście draft z orzeczeniem mędrców jest prawdziwy czy nie.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Pokaż najnowsze odpowiedzi 1

Nie zgadzam się z opinią
9
Zgadzam się z opinią
48
~młot na imbecyli 2016-03-09 (07:22) 16 godzin i 44 minut temu

TK pod przewodnictwem tego komunistycznego cwaniaka chce działać ponad prawem. Pogonić tych leśnych dziadków jak tych z PZPN-u....!!!!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
89
Zgadzam się z opinią
125
~Pan T. 2016-03-09 (06:52) 17 godzin i 14 minut temu

Po tym całym cyrku TK powinien w komplecie zrezygnować i powinien zostać wybrany na nowo według zupełnie nowych zasad. Przecież to obecnie ciało polityczne. Ci z PO, tamci z PIS. Tak nie powinno być! Sąd powinien być niezawisły a tutaj gierki partyjne. Pan Rzepliński skompromitował się paroma politycznymi na wskroś wypowiedziami. Ani on ani cała reszta nie powinna już w żadnej sprawie orzekać. Nie powinno być sędziów z PIS czy PO tylko osoby godne zaufania, Obecnie są sędziowie podstawione przez partie którzy zachowują się jak politycy. Nigdy nie będzie spokoju bo i PO i PIS wzajemnie będą się atakować, niezależnie od tego kto ma rację w tym sporze. A nie ma go żadna z tych partii. TK do wymiany w całości! Dopiero wtedy będzie można mówić o względnej sprawiedliwości w Polsce.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
11
Zgadzam się z opinią
45
~mol 2016-03-09 (07:37) 16 godzin i 29 minut temu

do tej pory nie przeprowadzono dekomunizacji

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
8
Zgadzam się z opinią
41
~irek 2016-03-09 (07:23) 16 godzin i 43 minut temu

Rzeplinski na Faraona Polski

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
8
Zgadzam się z opinią
39
~jurek 2016-03-09 (09:47) 14 godzin i 19 minut temu

Rzepliński i Kieres muszą odejść. Sędzia Rzepliński skompromitował się udziałem w konstruowaniu PO -wskiej ustawy dotyczącej TK, sędzia Kieres wystawił "świadectwo niewinniości" TW Bolek

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
7
Zgadzam się z opinią
38
~xxx 2016-03-09 (06:41) 17 godzin i 25 minut temu

Powinni zatrudnić do kontaktów z Rzeplińskim mediatora. Dziwny człowiek.

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
8
Zgadzam się z opinią
37
~Boss 2016-03-09 (07:16) 16 godzin i 50 minut temu

Ludzie tak po za polityką w sprawie która dotyczy każdego z nas ten pan ten trybunał uznał za zgodne z prawem wyprowadzenie 150 miliardów zł w demokratycznym państwie z prywatnych kont obywateli posiadanych w prywatnych funduszach emerytalnych bo sytuacja finansowa państwa tego wymagała mamy dwa warianty pomocnictwo TK przy kradzieży bo PO cały czas twierdziło i twierdzi że były wzrosty państwo w dobrej formie to po co taka operacja ,drugi wariant oszustwo transfer zobowiązań a nie pieniędzy do ZUS które wyprowadzono z OFE w czasie rządów PO dodatkowo w czasie transferu wyparowało kilka miliardów a na pytanie gdzie one są odpowiadano cytat..utworzono rezerwę na takie tam... czy instytucja która pozwala na takie rzeczy stoi na straży konstytucji i demokracji ludzie na chwilę przestańcie być PIS-owcami,PO-wcami,KOD-owcami ,Nowoczesnymi ,Kukizami zastanówcie się czy to jest normalne

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
10
Zgadzam się z opinią
38
~basset 2016-03-09 (06:46) 17 godzin i 20 minut temu

A na jednym z portali jest opublikowane CAŁE orzeczenie które ma być ogłoszone o 13! Komentarz do tego jak przygotowywano dokument - bezcenny!

odpowiedz

zgłoś do moderacji

Nie zgadzam się z opinią
10
Zgadzam się z opinią
37
~kghd 2016-03-09 (09:58) 14 godzin i 8 minut temu

Aresztować Rzeplińskiego. Przecież ten człowiek zagraża Polskiej Racji Stanu.

odpowiedz

zgłoś do moderacji